วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902401 ถึง 902500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902401 ถึง 902500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902401 ถึง 902500 (Nine hundred two thousand four hundred and one to Nine hundred two thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
902401 Nine hundred two thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
902402 Nine hundred two thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สอง
902403 Nine hundred two thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม
902404 Nine hundred two thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่
902405 Nine hundred two thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
902406 Nine hundred two thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก
902407 Nine hundred two thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
902408 Nine hundred two thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด
902409 Nine hundred two thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
902410 Nine hundred two thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
902411 Nine hundred two thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
902412 Nine hundred two thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
902413 Nine hundred two thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
902414 Nine hundred two thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
902415 Nine hundred two thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
902416 Nine hundred two thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
902417 Nine hundred two thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
902418 Nine hundred two thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
902419 Nine hundred two thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
902420 Nine hundred two thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
902421 Nine hundred two thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
902422 Nine hundred two thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
902423 Nine hundred two thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
902424 Nine hundred two thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
902425 Nine hundred two thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
902426 Nine hundred two thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
902427 Nine hundred two thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
902428 Nine hundred two thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
902429 Nine hundred two thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
902430 Nine hundred two thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
902431 Nine hundred two thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
902432 Nine hundred two thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
902433 Nine hundred two thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
902434 Nine hundred two thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
902435 Nine hundred two thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
902436 Nine hundred two thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
902437 Nine hundred two thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
902438 Nine hundred two thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
902439 Nine hundred two thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
902440 Nine hundred two thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
902441 Nine hundred two thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
902442 Nine hundred two thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
902443 Nine hundred two thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
902444 Nine hundred two thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
902445 Nine hundred two thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
902446 Nine hundred two thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
902447 Nine hundred two thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
902448 Nine hundred two thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
902449 Nine hundred two thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
902450 Nine hundred two thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
902451 Nine hundred two thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
902452 Nine hundred two thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
902453 Nine hundred two thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
902454 Nine hundred two thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
902455 Nine hundred two thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
902456 Nine hundred two thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
902457 Nine hundred two thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
902458 Nine hundred two thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
902459 Nine hundred two thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
902460 Nine hundred two thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
902461 Nine hundred two thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
902462 Nine hundred two thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
902463 Nine hundred two thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
902464 Nine hundred two thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
902465 Nine hundred two thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
902466 Nine hundred two thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
902467 Nine hundred two thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
902468 Nine hundred two thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
902469 Nine hundred two thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
902470 Nine hundred two thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
902471 Nine hundred two thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
902472 Nine hundred two thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
902473 Nine hundred two thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
902474 Nine hundred two thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
902475 Nine hundred two thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
902476 Nine hundred two thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
902477 Nine hundred two thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
902478 Nine hundred two thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
902479 Nine hundred two thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
902480 Nine hundred two thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
902481 Nine hundred two thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
902482 Nine hundred two thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
902483 Nine hundred two thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
902484 Nine hundred two thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
902485 Nine hundred two thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
902486 Nine hundred two thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
902487 Nine hundred two thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
902488 Nine hundred two thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
902489 Nine hundred two thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
902490 Nine hundred two thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
902491 Nine hundred two thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
902492 Nine hundred two thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
902493 Nine hundred two thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
902494 Nine hundred two thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
902495 Nine hundred two thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
902496 Nine hundred two thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
902497 Nine hundred two thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
902498 Nine hundred two thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
902499 Nine hundred two thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
902500 Nine hundred two thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902401 ถึง 902500 (Nine hundred two thousand four hundred and one to Nine hundred two thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 902501-902600, 902601-902700, 902701-902800, 902801-902900, 902901-903000, 903001-903100, 903101-903200, 903201-903300, 903301-903400, 903401-903500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 902301-902400, 902201-902300, 902101-902200, 902001-902100, 901901-902000, 901801-901900, 901701-901800, 901601-901700, 901501-901600, 901401-901500