วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902301 ถึง 902400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902301 ถึง 902400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902301 ถึง 902400 (Nine hundred two thousand three hundred and one to Nine hundred two thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
902301 Nine hundred two thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
902302 Nine hundred two thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
902303 Nine hundred two thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
902304 Nine hundred two thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
902305 Nine hundred two thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
902306 Nine hundred two thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก
902307 Nine hundred two thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
902308 Nine hundred two thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
902309 Nine hundred two thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
902310 Nine hundred two thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
902311 Nine hundred two thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
902312 Nine hundred two thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
902313 Nine hundred two thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
902314 Nine hundred two thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
902315 Nine hundred two thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
902316 Nine hundred two thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
902317 Nine hundred two thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
902318 Nine hundred two thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
902319 Nine hundred two thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
902320 Nine hundred two thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
902321 Nine hundred two thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
902322 Nine hundred two thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
902323 Nine hundred two thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
902324 Nine hundred two thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
902325 Nine hundred two thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
902326 Nine hundred two thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
902327 Nine hundred two thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
902328 Nine hundred two thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
902329 Nine hundred two thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
902330 Nine hundred two thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
902331 Nine hundred two thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
902332 Nine hundred two thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
902333 Nine hundred two thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
902334 Nine hundred two thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
902335 Nine hundred two thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
902336 Nine hundred two thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
902337 Nine hundred two thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
902338 Nine hundred two thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
902339 Nine hundred two thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
902340 Nine hundred two thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
902341 Nine hundred two thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
902342 Nine hundred two thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
902343 Nine hundred two thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
902344 Nine hundred two thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
902345 Nine hundred two thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
902346 Nine hundred two thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
902347 Nine hundred two thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
902348 Nine hundred two thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
902349 Nine hundred two thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
902350 Nine hundred two thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
902351 Nine hundred two thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
902352 Nine hundred two thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
902353 Nine hundred two thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
902354 Nine hundred two thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
902355 Nine hundred two thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
902356 Nine hundred two thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
902357 Nine hundred two thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
902358 Nine hundred two thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
902359 Nine hundred two thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
902360 Nine hundred two thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
902361 Nine hundred two thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
902362 Nine hundred two thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
902363 Nine hundred two thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
902364 Nine hundred two thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
902365 Nine hundred two thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
902366 Nine hundred two thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
902367 Nine hundred two thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
902368 Nine hundred two thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
902369 Nine hundred two thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
902370 Nine hundred two thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
902371 Nine hundred two thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
902372 Nine hundred two thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
902373 Nine hundred two thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
902374 Nine hundred two thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
902375 Nine hundred two thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
902376 Nine hundred two thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
902377 Nine hundred two thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
902378 Nine hundred two thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
902379 Nine hundred two thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
902380 Nine hundred two thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
902381 Nine hundred two thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
902382 Nine hundred two thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
902383 Nine hundred two thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
902384 Nine hundred two thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
902385 Nine hundred two thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
902386 Nine hundred two thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
902387 Nine hundred two thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
902388 Nine hundred two thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
902389 Nine hundred two thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
902390 Nine hundred two thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
902391 Nine hundred two thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
902392 Nine hundred two thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
902393 Nine hundred two thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
902394 Nine hundred two thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
902395 Nine hundred two thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
902396 Nine hundred two thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
902397 Nine hundred two thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
902398 Nine hundred two thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
902399 Nine hundred two thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
902400 Nine hundred two thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902301 ถึง 902400 (Nine hundred two thousand three hundred and one to Nine hundred two thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 902401-902500, 902501-902600, 902601-902700, 902701-902800, 902801-902900, 902901-903000, 903001-903100, 903101-903200, 903201-903300, 903301-903400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 902201-902300, 902101-902200, 902001-902100, 901901-902000, 901801-901900, 901701-901800, 901601-901700, 901501-901600, 901401-901500, 901301-901400