วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902201 ถึง 902300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902201 ถึง 902300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902201 ถึง 902300 (Nine hundred two thousand two hundred and one to Nine hundred two thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
902201 Nine hundred two thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
902202 Nine hundred two thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
902203 Nine hundred two thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
902204 Nine hundred two thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
902205 Nine hundred two thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
902206 Nine hundred two thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก
902207 Nine hundred two thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
902208 Nine hundred two thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
902209 Nine hundred two thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
902210 Nine hundred two thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
902211 Nine hundred two thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
902212 Nine hundred two thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
902213 Nine hundred two thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
902214 Nine hundred two thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
902215 Nine hundred two thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
902216 Nine hundred two thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
902217 Nine hundred two thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
902218 Nine hundred two thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
902219 Nine hundred two thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
902220 Nine hundred two thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
902221 Nine hundred two thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
902222 Nine hundred two thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
902223 Nine hundred two thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
902224 Nine hundred two thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
902225 Nine hundred two thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
902226 Nine hundred two thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
902227 Nine hundred two thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
902228 Nine hundred two thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
902229 Nine hundred two thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
902230 Nine hundred two thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
902231 Nine hundred two thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
902232 Nine hundred two thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
902233 Nine hundred two thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
902234 Nine hundred two thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
902235 Nine hundred two thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
902236 Nine hundred two thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
902237 Nine hundred two thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
902238 Nine hundred two thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
902239 Nine hundred two thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
902240 Nine hundred two thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
902241 Nine hundred two thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
902242 Nine hundred two thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
902243 Nine hundred two thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
902244 Nine hundred two thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
902245 Nine hundred two thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
902246 Nine hundred two thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
902247 Nine hundred two thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
902248 Nine hundred two thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
902249 Nine hundred two thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
902250 Nine hundred two thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
902251 Nine hundred two thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
902252 Nine hundred two thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
902253 Nine hundred two thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
902254 Nine hundred two thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
902255 Nine hundred two thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
902256 Nine hundred two thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
902257 Nine hundred two thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
902258 Nine hundred two thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
902259 Nine hundred two thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
902260 Nine hundred two thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
902261 Nine hundred two thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
902262 Nine hundred two thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
902263 Nine hundred two thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
902264 Nine hundred two thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
902265 Nine hundred two thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
902266 Nine hundred two thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
902267 Nine hundred two thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
902268 Nine hundred two thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
902269 Nine hundred two thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
902270 Nine hundred two thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
902271 Nine hundred two thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
902272 Nine hundred two thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
902273 Nine hundred two thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
902274 Nine hundred two thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
902275 Nine hundred two thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
902276 Nine hundred two thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
902277 Nine hundred two thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
902278 Nine hundred two thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
902279 Nine hundred two thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
902280 Nine hundred two thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
902281 Nine hundred two thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
902282 Nine hundred two thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
902283 Nine hundred two thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
902284 Nine hundred two thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
902285 Nine hundred two thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
902286 Nine hundred two thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
902287 Nine hundred two thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
902288 Nine hundred two thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
902289 Nine hundred two thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
902290 Nine hundred two thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
902291 Nine hundred two thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
902292 Nine hundred two thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
902293 Nine hundred two thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
902294 Nine hundred two thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
902295 Nine hundred two thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
902296 Nine hundred two thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
902297 Nine hundred two thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
902298 Nine hundred two thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
902299 Nine hundred two thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
902300 Nine hundred two thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902201 ถึง 902300 (Nine hundred two thousand two hundred and one to Nine hundred two thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 902301-902400, 902401-902500, 902501-902600, 902601-902700, 902701-902800, 902801-902900, 902901-903000, 903001-903100, 903101-903200, 903201-903300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 902101-902200, 902001-902100, 901901-902000, 901801-901900, 901701-901800, 901601-901700, 901501-901600, 901401-901500, 901301-901400, 901201-901300