วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902101 ถึง 902200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902101 ถึง 902200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902101 ถึง 902200 (Nine hundred two thousand one hundred and one to Nine hundred two thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
902101 Nine hundred two thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
902102 Nine hundred two thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
902103 Nine hundred two thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
902104 Nine hundred two thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
902105 Nine hundred two thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
902106 Nine hundred two thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
902107 Nine hundred two thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
902108 Nine hundred two thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
902109 Nine hundred two thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
902110 Nine hundred two thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
902111 Nine hundred two thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
902112 Nine hundred two thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
902113 Nine hundred two thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
902114 Nine hundred two thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
902115 Nine hundred two thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
902116 Nine hundred two thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
902117 Nine hundred two thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
902118 Nine hundred two thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
902119 Nine hundred two thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
902120 Nine hundred two thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
902121 Nine hundred two thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
902122 Nine hundred two thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
902123 Nine hundred two thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
902124 Nine hundred two thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
902125 Nine hundred two thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
902126 Nine hundred two thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
902127 Nine hundred two thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
902128 Nine hundred two thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
902129 Nine hundred two thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
902130 Nine hundred two thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
902131 Nine hundred two thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
902132 Nine hundred two thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
902133 Nine hundred two thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
902134 Nine hundred two thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
902135 Nine hundred two thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
902136 Nine hundred two thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
902137 Nine hundred two thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
902138 Nine hundred two thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
902139 Nine hundred two thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
902140 Nine hundred two thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
902141 Nine hundred two thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
902142 Nine hundred two thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
902143 Nine hundred two thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
902144 Nine hundred two thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
902145 Nine hundred two thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
902146 Nine hundred two thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
902147 Nine hundred two thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
902148 Nine hundred two thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
902149 Nine hundred two thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
902150 Nine hundred two thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
902151 Nine hundred two thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
902152 Nine hundred two thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
902153 Nine hundred two thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
902154 Nine hundred two thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
902155 Nine hundred two thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
902156 Nine hundred two thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
902157 Nine hundred two thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
902158 Nine hundred two thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
902159 Nine hundred two thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
902160 Nine hundred two thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
902161 Nine hundred two thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
902162 Nine hundred two thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
902163 Nine hundred two thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
902164 Nine hundred two thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
902165 Nine hundred two thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
902166 Nine hundred two thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
902167 Nine hundred two thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
902168 Nine hundred two thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
902169 Nine hundred two thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
902170 Nine hundred two thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
902171 Nine hundred two thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
902172 Nine hundred two thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
902173 Nine hundred two thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
902174 Nine hundred two thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
902175 Nine hundred two thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
902176 Nine hundred two thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
902177 Nine hundred two thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
902178 Nine hundred two thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
902179 Nine hundred two thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
902180 Nine hundred two thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
902181 Nine hundred two thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
902182 Nine hundred two thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
902183 Nine hundred two thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
902184 Nine hundred two thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
902185 Nine hundred two thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
902186 Nine hundred two thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
902187 Nine hundred two thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
902188 Nine hundred two thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
902189 Nine hundred two thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
902190 Nine hundred two thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
902191 Nine hundred two thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
902192 Nine hundred two thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
902193 Nine hundred two thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
902194 Nine hundred two thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
902195 Nine hundred two thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
902196 Nine hundred two thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
902197 Nine hundred two thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
902198 Nine hundred two thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
902199 Nine hundred two thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
902200 Nine hundred two thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902101 ถึง 902200 (Nine hundred two thousand one hundred and one to Nine hundred two thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 902201-902300, 902301-902400, 902401-902500, 902501-902600, 902601-902700, 902701-902800, 902801-902900, 902901-903000, 903001-903100, 903101-903200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 902001-902100, 901901-902000, 901801-901900, 901701-901800, 901601-901700, 901501-901600, 901401-901500, 901301-901400, 901201-901300, 901101-901200