วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902001 ถึง 902100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902001 ถึง 902100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902001 ถึง 902100 (Nine hundred two thousand and one to Nine hundred two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
902001 Nine hundred two thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง
902002 Nine hundred two thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สอง
902003 Nine hundred two thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม
902004 Nine hundred two thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่
902005 Nine hundred two thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า
902006 Nine hundred two thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หก
902007 Nine hundred two thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด
902008 Nine hundred two thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด
902009 Nine hundred two thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า
902010 Nine hundred two thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​พัน​สิบ
902011 Nine hundred two thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
902012 Nine hundred two thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​สอง
902013 Nine hundred two thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​สาม
902014 Nine hundred two thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​สี่
902015 Nine hundred two thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​ห้า
902016 Nine hundred two thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​หก
902017 Nine hundred two thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
902018 Nine hundred two thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​แปด
902019 Nine hundred two thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​เก้า
902020 Nine hundred two thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ
902021 Nine hundred two thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
902022 Nine hundred two thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
902023 Nine hundred two thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
902024 Nine hundred two thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
902025 Nine hundred two thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
902026 Nine hundred two thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
902027 Nine hundred two thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
902028 Nine hundred two thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
902029 Nine hundred two thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
902030 Nine hundred two thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ
902031 Nine hundred two thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
902032 Nine hundred two thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
902033 Nine hundred two thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
902034 Nine hundred two thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
902035 Nine hundred two thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
902036 Nine hundred two thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
902037 Nine hundred two thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
902038 Nine hundred two thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
902039 Nine hundred two thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
902040 Nine hundred two thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ
902041 Nine hundred two thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
902042 Nine hundred two thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
902043 Nine hundred two thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
902044 Nine hundred two thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
902045 Nine hundred two thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
902046 Nine hundred two thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
902047 Nine hundred two thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
902048 Nine hundred two thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
902049 Nine hundred two thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
902050 Nine hundred two thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ
902051 Nine hundred two thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
902052 Nine hundred two thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
902053 Nine hundred two thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
902054 Nine hundred two thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
902055 Nine hundred two thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
902056 Nine hundred two thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
902057 Nine hundred two thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
902058 Nine hundred two thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
902059 Nine hundred two thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
902060 Nine hundred two thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ
902061 Nine hundred two thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
902062 Nine hundred two thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
902063 Nine hundred two thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
902064 Nine hundred two thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
902065 Nine hundred two thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
902066 Nine hundred two thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
902067 Nine hundred two thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
902068 Nine hundred two thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
902069 Nine hundred two thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
902070 Nine hundred two thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
902071 Nine hundred two thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
902072 Nine hundred two thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
902073 Nine hundred two thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
902074 Nine hundred two thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
902075 Nine hundred two thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
902076 Nine hundred two thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
902077 Nine hundred two thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
902078 Nine hundred two thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
902079 Nine hundred two thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
902080 Nine hundred two thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ
902081 Nine hundred two thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
902082 Nine hundred two thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
902083 Nine hundred two thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
902084 Nine hundred two thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
902085 Nine hundred two thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
902086 Nine hundred two thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
902087 Nine hundred two thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
902088 Nine hundred two thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
902089 Nine hundred two thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
902090 Nine hundred two thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ
902091 Nine hundred two thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
902092 Nine hundred two thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
902093 Nine hundred two thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
902094 Nine hundred two thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
902095 Nine hundred two thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
902096 Nine hundred two thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
902097 Nine hundred two thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
902098 Nine hundred two thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
902099 Nine hundred two thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
902100 Nine hundred two thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902001 ถึง 902100 (Nine hundred two thousand and one to Nine hundred two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 902101-902200, 902201-902300, 902301-902400, 902401-902500, 902501-902600, 902601-902700, 902701-902800, 902801-902900, 902901-903000, 903001-903100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 901901-902000, 901801-901900, 901701-901800, 901601-901700, 901501-901600, 901401-901500, 901301-901400, 901201-901300, 901101-901200, 901001-901100