วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901501 ถึง 901600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901501 ถึง 901600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901501 ถึง 901600 (Nine hundred one thousand five hundred and one to Nine hundred one thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
901501 Nine hundred one thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
901502 Nine hundred one thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
901503 Nine hundred one thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
901504 Nine hundred one thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
901505 Nine hundred one thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
901506 Nine hundred one thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก
901507 Nine hundred one thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
901508 Nine hundred one thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
901509 Nine hundred one thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
901510 Nine hundred one thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
901511 Nine hundred one thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
901512 Nine hundred one thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
901513 Nine hundred one thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
901514 Nine hundred one thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
901515 Nine hundred one thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
901516 Nine hundred one thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
901517 Nine hundred one thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
901518 Nine hundred one thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
901519 Nine hundred one thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
901520 Nine hundred one thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
901521 Nine hundred one thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
901522 Nine hundred one thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
901523 Nine hundred one thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
901524 Nine hundred one thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
901525 Nine hundred one thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
901526 Nine hundred one thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
901527 Nine hundred one thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
901528 Nine hundred one thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
901529 Nine hundred one thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
901530 Nine hundred one thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
901531 Nine hundred one thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
901532 Nine hundred one thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
901533 Nine hundred one thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
901534 Nine hundred one thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
901535 Nine hundred one thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
901536 Nine hundred one thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
901537 Nine hundred one thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
901538 Nine hundred one thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
901539 Nine hundred one thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
901540 Nine hundred one thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
901541 Nine hundred one thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
901542 Nine hundred one thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
901543 Nine hundred one thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
901544 Nine hundred one thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
901545 Nine hundred one thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
901546 Nine hundred one thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
901547 Nine hundred one thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
901548 Nine hundred one thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
901549 Nine hundred one thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
901550 Nine hundred one thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
901551 Nine hundred one thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
901552 Nine hundred one thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
901553 Nine hundred one thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
901554 Nine hundred one thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
901555 Nine hundred one thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
901556 Nine hundred one thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
901557 Nine hundred one thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
901558 Nine hundred one thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
901559 Nine hundred one thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
901560 Nine hundred one thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
901561 Nine hundred one thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
901562 Nine hundred one thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
901563 Nine hundred one thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
901564 Nine hundred one thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
901565 Nine hundred one thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
901566 Nine hundred one thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
901567 Nine hundred one thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
901568 Nine hundred one thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
901569 Nine hundred one thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
901570 Nine hundred one thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
901571 Nine hundred one thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
901572 Nine hundred one thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
901573 Nine hundred one thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
901574 Nine hundred one thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
901575 Nine hundred one thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
901576 Nine hundred one thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
901577 Nine hundred one thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
901578 Nine hundred one thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
901579 Nine hundred one thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
901580 Nine hundred one thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
901581 Nine hundred one thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
901582 Nine hundred one thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
901583 Nine hundred one thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
901584 Nine hundred one thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
901585 Nine hundred one thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
901586 Nine hundred one thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
901587 Nine hundred one thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
901588 Nine hundred one thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
901589 Nine hundred one thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
901590 Nine hundred one thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
901591 Nine hundred one thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
901592 Nine hundred one thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
901593 Nine hundred one thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
901594 Nine hundred one thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
901595 Nine hundred one thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
901596 Nine hundred one thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
901597 Nine hundred one thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
901598 Nine hundred one thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
901599 Nine hundred one thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
901600 Nine hundred one thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901501 ถึง 901600 (Nine hundred one thousand five hundred and one to Nine hundred one thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 901601-901700, 901701-901800, 901801-901900, 901901-902000, 902001-902100, 902101-902200, 902201-902300, 902301-902400, 902401-902500, 902501-902600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 901401-901500, 901301-901400, 901201-901300, 901101-901200, 901001-901100, 900901-901000, 900801-900900, 900701-900800, 900601-900700, 900501-900600