วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901401 ถึง 901500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901401 ถึง 901500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901401 ถึง 901500 (Nine hundred one thousand four hundred and one to Nine hundred one thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
901401 Nine hundred one thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
901402 Nine hundred one thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สอง
901403 Nine hundred one thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม
901404 Nine hundred one thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่
901405 Nine hundred one thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
901406 Nine hundred one thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก
901407 Nine hundred one thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
901408 Nine hundred one thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด
901409 Nine hundred one thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
901410 Nine hundred one thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
901411 Nine hundred one thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
901412 Nine hundred one thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
901413 Nine hundred one thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
901414 Nine hundred one thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
901415 Nine hundred one thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
901416 Nine hundred one thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
901417 Nine hundred one thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
901418 Nine hundred one thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
901419 Nine hundred one thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
901420 Nine hundred one thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
901421 Nine hundred one thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
901422 Nine hundred one thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
901423 Nine hundred one thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
901424 Nine hundred one thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
901425 Nine hundred one thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
901426 Nine hundred one thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
901427 Nine hundred one thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
901428 Nine hundred one thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
901429 Nine hundred one thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
901430 Nine hundred one thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
901431 Nine hundred one thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
901432 Nine hundred one thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
901433 Nine hundred one thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
901434 Nine hundred one thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
901435 Nine hundred one thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
901436 Nine hundred one thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
901437 Nine hundred one thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
901438 Nine hundred one thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
901439 Nine hundred one thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
901440 Nine hundred one thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
901441 Nine hundred one thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
901442 Nine hundred one thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
901443 Nine hundred one thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
901444 Nine hundred one thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
901445 Nine hundred one thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
901446 Nine hundred one thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
901447 Nine hundred one thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
901448 Nine hundred one thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
901449 Nine hundred one thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
901450 Nine hundred one thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
901451 Nine hundred one thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
901452 Nine hundred one thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
901453 Nine hundred one thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
901454 Nine hundred one thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
901455 Nine hundred one thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
901456 Nine hundred one thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
901457 Nine hundred one thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
901458 Nine hundred one thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
901459 Nine hundred one thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
901460 Nine hundred one thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
901461 Nine hundred one thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
901462 Nine hundred one thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
901463 Nine hundred one thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
901464 Nine hundred one thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
901465 Nine hundred one thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
901466 Nine hundred one thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
901467 Nine hundred one thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
901468 Nine hundred one thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
901469 Nine hundred one thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
901470 Nine hundred one thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
901471 Nine hundred one thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
901472 Nine hundred one thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
901473 Nine hundred one thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
901474 Nine hundred one thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
901475 Nine hundred one thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
901476 Nine hundred one thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
901477 Nine hundred one thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
901478 Nine hundred one thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
901479 Nine hundred one thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
901480 Nine hundred one thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
901481 Nine hundred one thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
901482 Nine hundred one thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
901483 Nine hundred one thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
901484 Nine hundred one thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
901485 Nine hundred one thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
901486 Nine hundred one thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
901487 Nine hundred one thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
901488 Nine hundred one thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
901489 Nine hundred one thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
901490 Nine hundred one thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
901491 Nine hundred one thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
901492 Nine hundred one thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
901493 Nine hundred one thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
901494 Nine hundred one thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
901495 Nine hundred one thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
901496 Nine hundred one thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
901497 Nine hundred one thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
901498 Nine hundred one thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
901499 Nine hundred one thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
901500 Nine hundred one thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901401 ถึง 901500 (Nine hundred one thousand four hundred and one to Nine hundred one thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 901501-901600, 901601-901700, 901701-901800, 901801-901900, 901901-902000, 902001-902100, 902101-902200, 902201-902300, 902301-902400, 902401-902500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 901301-901400, 901201-901300, 901101-901200, 901001-901100, 900901-901000, 900801-900900, 900701-900800, 900601-900700, 900501-900600, 900401-900500