วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901301 ถึง 901400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901301 ถึง 901400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901301 ถึง 901400 (Nine hundred one thousand three hundred and one to Nine hundred one thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
901301 Nine hundred one thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
901302 Nine hundred one thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
901303 Nine hundred one thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
901304 Nine hundred one thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
901305 Nine hundred one thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
901306 Nine hundred one thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก
901307 Nine hundred one thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
901308 Nine hundred one thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
901309 Nine hundred one thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
901310 Nine hundred one thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
901311 Nine hundred one thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
901312 Nine hundred one thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
901313 Nine hundred one thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
901314 Nine hundred one thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
901315 Nine hundred one thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
901316 Nine hundred one thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
901317 Nine hundred one thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
901318 Nine hundred one thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
901319 Nine hundred one thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
901320 Nine hundred one thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
901321 Nine hundred one thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
901322 Nine hundred one thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
901323 Nine hundred one thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
901324 Nine hundred one thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
901325 Nine hundred one thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
901326 Nine hundred one thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
901327 Nine hundred one thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
901328 Nine hundred one thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
901329 Nine hundred one thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
901330 Nine hundred one thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
901331 Nine hundred one thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
901332 Nine hundred one thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
901333 Nine hundred one thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
901334 Nine hundred one thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
901335 Nine hundred one thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
901336 Nine hundred one thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
901337 Nine hundred one thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
901338 Nine hundred one thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
901339 Nine hundred one thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
901340 Nine hundred one thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
901341 Nine hundred one thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
901342 Nine hundred one thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
901343 Nine hundred one thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
901344 Nine hundred one thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
901345 Nine hundred one thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
901346 Nine hundred one thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
901347 Nine hundred one thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
901348 Nine hundred one thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
901349 Nine hundred one thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
901350 Nine hundred one thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
901351 Nine hundred one thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
901352 Nine hundred one thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
901353 Nine hundred one thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
901354 Nine hundred one thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
901355 Nine hundred one thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
901356 Nine hundred one thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
901357 Nine hundred one thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
901358 Nine hundred one thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
901359 Nine hundred one thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
901360 Nine hundred one thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
901361 Nine hundred one thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
901362 Nine hundred one thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
901363 Nine hundred one thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
901364 Nine hundred one thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
901365 Nine hundred one thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
901366 Nine hundred one thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
901367 Nine hundred one thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
901368 Nine hundred one thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
901369 Nine hundred one thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
901370 Nine hundred one thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
901371 Nine hundred one thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
901372 Nine hundred one thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
901373 Nine hundred one thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
901374 Nine hundred one thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
901375 Nine hundred one thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
901376 Nine hundred one thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
901377 Nine hundred one thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
901378 Nine hundred one thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
901379 Nine hundred one thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
901380 Nine hundred one thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
901381 Nine hundred one thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
901382 Nine hundred one thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
901383 Nine hundred one thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
901384 Nine hundred one thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
901385 Nine hundred one thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
901386 Nine hundred one thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
901387 Nine hundred one thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
901388 Nine hundred one thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
901389 Nine hundred one thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
901390 Nine hundred one thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
901391 Nine hundred one thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
901392 Nine hundred one thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
901393 Nine hundred one thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
901394 Nine hundred one thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
901395 Nine hundred one thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
901396 Nine hundred one thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
901397 Nine hundred one thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
901398 Nine hundred one thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
901399 Nine hundred one thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
901400 Nine hundred one thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901301 ถึง 901400 (Nine hundred one thousand three hundred and one to Nine hundred one thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 901401-901500, 901501-901600, 901601-901700, 901701-901800, 901801-901900, 901901-902000, 902001-902100, 902101-902200, 902201-902300, 902301-902400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 901201-901300, 901101-901200, 901001-901100, 900901-901000, 900801-900900, 900701-900800, 900601-900700, 900501-900600, 900401-900500, 900301-900400