วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901201 ถึง 901300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901201 ถึง 901300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901201 ถึง 901300 (Nine hundred one thousand two hundred and one to Nine hundred one thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
901201 Nine hundred one thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
901202 Nine hundred one thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
901203 Nine hundred one thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
901204 Nine hundred one thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
901205 Nine hundred one thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
901206 Nine hundred one thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก
901207 Nine hundred one thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
901208 Nine hundred one thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
901209 Nine hundred one thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
901210 Nine hundred one thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
901211 Nine hundred one thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
901212 Nine hundred one thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
901213 Nine hundred one thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
901214 Nine hundred one thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
901215 Nine hundred one thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
901216 Nine hundred one thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
901217 Nine hundred one thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
901218 Nine hundred one thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
901219 Nine hundred one thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
901220 Nine hundred one thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
901221 Nine hundred one thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
901222 Nine hundred one thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
901223 Nine hundred one thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
901224 Nine hundred one thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
901225 Nine hundred one thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
901226 Nine hundred one thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
901227 Nine hundred one thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
901228 Nine hundred one thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
901229 Nine hundred one thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
901230 Nine hundred one thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
901231 Nine hundred one thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
901232 Nine hundred one thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
901233 Nine hundred one thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
901234 Nine hundred one thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
901235 Nine hundred one thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
901236 Nine hundred one thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
901237 Nine hundred one thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
901238 Nine hundred one thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
901239 Nine hundred one thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
901240 Nine hundred one thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
901241 Nine hundred one thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
901242 Nine hundred one thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
901243 Nine hundred one thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
901244 Nine hundred one thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
901245 Nine hundred one thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
901246 Nine hundred one thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
901247 Nine hundred one thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
901248 Nine hundred one thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
901249 Nine hundred one thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
901250 Nine hundred one thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
901251 Nine hundred one thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
901252 Nine hundred one thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
901253 Nine hundred one thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
901254 Nine hundred one thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
901255 Nine hundred one thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
901256 Nine hundred one thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
901257 Nine hundred one thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
901258 Nine hundred one thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
901259 Nine hundred one thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
901260 Nine hundred one thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
901261 Nine hundred one thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
901262 Nine hundred one thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
901263 Nine hundred one thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
901264 Nine hundred one thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
901265 Nine hundred one thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
901266 Nine hundred one thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
901267 Nine hundred one thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
901268 Nine hundred one thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
901269 Nine hundred one thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
901270 Nine hundred one thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
901271 Nine hundred one thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
901272 Nine hundred one thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
901273 Nine hundred one thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
901274 Nine hundred one thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
901275 Nine hundred one thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
901276 Nine hundred one thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
901277 Nine hundred one thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
901278 Nine hundred one thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
901279 Nine hundred one thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
901280 Nine hundred one thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
901281 Nine hundred one thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
901282 Nine hundred one thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
901283 Nine hundred one thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
901284 Nine hundred one thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
901285 Nine hundred one thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
901286 Nine hundred one thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
901287 Nine hundred one thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
901288 Nine hundred one thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
901289 Nine hundred one thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
901290 Nine hundred one thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
901291 Nine hundred one thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
901292 Nine hundred one thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
901293 Nine hundred one thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
901294 Nine hundred one thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
901295 Nine hundred one thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
901296 Nine hundred one thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
901297 Nine hundred one thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
901298 Nine hundred one thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
901299 Nine hundred one thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
901300 Nine hundred one thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901201 ถึง 901300 (Nine hundred one thousand two hundred and one to Nine hundred one thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 901301-901400, 901401-901500, 901501-901600, 901601-901700, 901701-901800, 901801-901900, 901901-902000, 902001-902100, 902101-902200, 902201-902300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 901101-901200, 901001-901100, 900901-901000, 900801-900900, 900701-900800, 900601-900700, 900501-900600, 900401-900500, 900301-900400, 900201-900300