วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901 ถึง 1000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901 ถึง 1000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901 ถึง 1000 (Nine hundred and one to One thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
901 Nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​ร้อย​หนึ่ง
902 Nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​ร้อย​สอง
903 Nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​ร้อย​สาม
904 Nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​ร้อย​สี่
905 Nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​ร้อย​ห้า
906 Nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​ร้อย​หก
907 Nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​ร้อย​เจ็ด
908 Nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​ร้อย​แปด
909 Nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​ร้อย​เก้า
910 Nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​ร้อย​สิบ
911 Nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
912 Nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
913 Nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
914 Nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
915 Nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
916 Nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​ร้อย​สิบ​หก
917 Nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
918 Nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
919 Nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
920 Nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
921 Nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
922 Nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
923 Nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
924 Nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
925 Nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
926 Nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
927 Nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
928 Nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
929 Nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
930 Nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
931 Nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
932 Nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
933 Nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
934 Nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
935 Nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
936 Nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
937 Nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
938 Nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
939 Nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
940 Nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
941 Nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
942 Nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
943 Nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
944 Nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
945 Nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
946 Nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
947 Nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
948 Nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
949 Nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
950 Nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
951 Nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
952 Nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
953 Nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
954 Nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
955 Nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
956 Nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
957 Nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
958 Nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
959 Nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
960 Nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​ร้อย​หก​สิบ
961 Nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
962 Nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
963 Nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
964 Nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
965 Nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
966 Nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
967 Nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
968 Nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
969 Nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
970 Nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
971 Nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
972 Nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
973 Nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
974 Nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
975 Nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
976 Nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
977 Nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
978 Nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
979 Nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
980 Nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
981 Nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
982 Nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
983 Nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
984 Nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
985 Nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
986 Nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
987 Nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
988 Nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
989 Nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
990 Nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
991 Nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
992 Nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
993 Nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
994 Nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
995 Nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
996 Nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
997 Nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
998 Nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
999 Nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
1000 One thousandวัน เธาซันด์ หนึ่ง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901 ถึง 1000 (Nine hundred and one to One thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 801-900, 701-800, 601-700, 501-600, 401-500, 301-400, 201-300, 101-200, 1-100