วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900901 ถึง 901000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900901 ถึง 901000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900901 ถึง 901000 (Nine hundred thousand nine hundred and one to Nine hundred one thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
900901 Nine hundred thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
900902 Nine hundred thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สอง
900903 Nine hundred thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม
900904 Nine hundred thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่
900905 Nine hundred thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า
900906 Nine hundred thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก
900907 Nine hundred thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
900908 Nine hundred thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด
900909 Nine hundred thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า
900910 Nine hundred thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ
900911 Nine hundred thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
900912 Nine hundred thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
900913 Nine hundred thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
900914 Nine hundred thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
900915 Nine hundred thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
900916 Nine hundred thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
900917 Nine hundred thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
900918 Nine hundred thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
900919 Nine hundred thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
900920 Nine hundred thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
900921 Nine hundred thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
900922 Nine hundred thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
900923 Nine hundred thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
900924 Nine hundred thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
900925 Nine hundred thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
900926 Nine hundred thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
900927 Nine hundred thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
900928 Nine hundred thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
900929 Nine hundred thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
900930 Nine hundred thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
900931 Nine hundred thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
900932 Nine hundred thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
900933 Nine hundred thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
900934 Nine hundred thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
900935 Nine hundred thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
900936 Nine hundred thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
900937 Nine hundred thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
900938 Nine hundred thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
900939 Nine hundred thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
900940 Nine hundred thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
900941 Nine hundred thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
900942 Nine hundred thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
900943 Nine hundred thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
900944 Nine hundred thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
900945 Nine hundred thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
900946 Nine hundred thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
900947 Nine hundred thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
900948 Nine hundred thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
900949 Nine hundred thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
900950 Nine hundred thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
900951 Nine hundred thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
900952 Nine hundred thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
900953 Nine hundred thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
900954 Nine hundred thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
900955 Nine hundred thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
900956 Nine hundred thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
900957 Nine hundred thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
900958 Nine hundred thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
900959 Nine hundred thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
900960 Nine hundred thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
900961 Nine hundred thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
900962 Nine hundred thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
900963 Nine hundred thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
900964 Nine hundred thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
900965 Nine hundred thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
900966 Nine hundred thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
900967 Nine hundred thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
900968 Nine hundred thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
900969 Nine hundred thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
900970 Nine hundred thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
900971 Nine hundred thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
900972 Nine hundred thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
900973 Nine hundred thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
900974 Nine hundred thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
900975 Nine hundred thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
900976 Nine hundred thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
900977 Nine hundred thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
900978 Nine hundred thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
900979 Nine hundred thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
900980 Nine hundred thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
900981 Nine hundred thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
900982 Nine hundred thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
900983 Nine hundred thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
900984 Nine hundred thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
900985 Nine hundred thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
900986 Nine hundred thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
900987 Nine hundred thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
900988 Nine hundred thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
900989 Nine hundred thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
900990 Nine hundred thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
900991 Nine hundred thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
900992 Nine hundred thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
900993 Nine hundred thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
900994 Nine hundred thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
900995 Nine hundred thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
900996 Nine hundred thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
900997 Nine hundred thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
900998 Nine hundred thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
900999 Nine hundred thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
901000 Nine hundred one thousandไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900901 ถึง 901000 (Nine hundred thousand nine hundred and one to Nine hundred one thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 901001-901100, 901101-901200, 901201-901300, 901301-901400, 901401-901500, 901501-901600, 901601-901700, 901701-901800, 901801-901900, 901901-902000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 900801-900900, 900701-900800, 900601-900700, 900501-900600, 900401-900500, 900301-900400, 900201-900300, 900101-900200, 900001-900100, 899901-900000