วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900801 ถึง 900900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900801 ถึง 900900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900801 ถึง 900900 (Nine hundred thousand eight hundred and one to Nine hundred thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
900801 Nine hundred thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
900802 Nine hundred thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สอง
900803 Nine hundred thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม
900804 Nine hundred thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่
900805 Nine hundred thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า
900806 Nine hundred thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​หก
900807 Nine hundred thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด
900808 Nine hundred thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด
900809 Nine hundred thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า
900810 Nine hundred thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ
900811 Nine hundred thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
900812 Nine hundred thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
900813 Nine hundred thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
900814 Nine hundred thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
900815 Nine hundred thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
900816 Nine hundred thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
900817 Nine hundred thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
900818 Nine hundred thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
900819 Nine hundred thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
900820 Nine hundred thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
900821 Nine hundred thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
900822 Nine hundred thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
900823 Nine hundred thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
900824 Nine hundred thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
900825 Nine hundred thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
900826 Nine hundred thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
900827 Nine hundred thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
900828 Nine hundred thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
900829 Nine hundred thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
900830 Nine hundred thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
900831 Nine hundred thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
900832 Nine hundred thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
900833 Nine hundred thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
900834 Nine hundred thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
900835 Nine hundred thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
900836 Nine hundred thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
900837 Nine hundred thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
900838 Nine hundred thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
900839 Nine hundred thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
900840 Nine hundred thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
900841 Nine hundred thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
900842 Nine hundred thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
900843 Nine hundred thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
900844 Nine hundred thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
900845 Nine hundred thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
900846 Nine hundred thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
900847 Nine hundred thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
900848 Nine hundred thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
900849 Nine hundred thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
900850 Nine hundred thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
900851 Nine hundred thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
900852 Nine hundred thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
900853 Nine hundred thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
900854 Nine hundred thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
900855 Nine hundred thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
900856 Nine hundred thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
900857 Nine hundred thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
900858 Nine hundred thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
900859 Nine hundred thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
900860 Nine hundred thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
900861 Nine hundred thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
900862 Nine hundred thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
900863 Nine hundred thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
900864 Nine hundred thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
900865 Nine hundred thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
900866 Nine hundred thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
900867 Nine hundred thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
900868 Nine hundred thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
900869 Nine hundred thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
900870 Nine hundred thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
900871 Nine hundred thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
900872 Nine hundred thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
900873 Nine hundred thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
900874 Nine hundred thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
900875 Nine hundred thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
900876 Nine hundred thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
900877 Nine hundred thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
900878 Nine hundred thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
900879 Nine hundred thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
900880 Nine hundred thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
900881 Nine hundred thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
900882 Nine hundred thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
900883 Nine hundred thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
900884 Nine hundred thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
900885 Nine hundred thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
900886 Nine hundred thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
900887 Nine hundred thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
900888 Nine hundred thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
900889 Nine hundred thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
900890 Nine hundred thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
900891 Nine hundred thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
900892 Nine hundred thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
900893 Nine hundred thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
900894 Nine hundred thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
900895 Nine hundred thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
900896 Nine hundred thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
900897 Nine hundred thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
900898 Nine hundred thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
900899 Nine hundred thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
900900 Nine hundred thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900801 ถึง 900900 (Nine hundred thousand eight hundred and one to Nine hundred thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 900901-901000, 901001-901100, 901101-901200, 901201-901300, 901301-901400, 901401-901500, 901501-901600, 901601-901700, 901701-901800, 901801-901900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 900701-900800, 900601-900700, 900501-900600, 900401-900500, 900301-900400, 900201-900300, 900101-900200, 900001-900100, 899901-900000, 899801-899900