วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900701 ถึง 900800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900701 ถึง 900800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900701 ถึง 900800 (Nine hundred thousand seven hundred and one to Nine hundred thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
900701 Nine hundred thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
900702 Nine hundred thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สอง
900703 Nine hundred thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม
900704 Nine hundred thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่
900705 Nine hundred thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
900706 Nine hundred thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก
900707 Nine hundred thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
900708 Nine hundred thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด
900709 Nine hundred thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
900710 Nine hundred thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
900711 Nine hundred thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
900712 Nine hundred thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
900713 Nine hundred thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
900714 Nine hundred thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
900715 Nine hundred thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
900716 Nine hundred thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
900717 Nine hundred thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
900718 Nine hundred thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
900719 Nine hundred thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
900720 Nine hundred thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
900721 Nine hundred thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
900722 Nine hundred thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
900723 Nine hundred thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
900724 Nine hundred thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
900725 Nine hundred thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
900726 Nine hundred thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
900727 Nine hundred thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
900728 Nine hundred thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
900729 Nine hundred thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
900730 Nine hundred thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
900731 Nine hundred thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
900732 Nine hundred thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
900733 Nine hundred thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
900734 Nine hundred thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
900735 Nine hundred thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
900736 Nine hundred thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
900737 Nine hundred thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
900738 Nine hundred thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
900739 Nine hundred thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
900740 Nine hundred thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
900741 Nine hundred thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
900742 Nine hundred thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
900743 Nine hundred thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
900744 Nine hundred thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
900745 Nine hundred thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
900746 Nine hundred thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
900747 Nine hundred thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
900748 Nine hundred thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
900749 Nine hundred thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
900750 Nine hundred thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
900751 Nine hundred thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
900752 Nine hundred thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
900753 Nine hundred thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
900754 Nine hundred thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
900755 Nine hundred thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
900756 Nine hundred thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
900757 Nine hundred thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
900758 Nine hundred thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
900759 Nine hundred thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
900760 Nine hundred thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
900761 Nine hundred thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
900762 Nine hundred thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
900763 Nine hundred thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
900764 Nine hundred thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
900765 Nine hundred thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
900766 Nine hundred thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
900767 Nine hundred thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
900768 Nine hundred thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
900769 Nine hundred thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
900770 Nine hundred thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
900771 Nine hundred thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
900772 Nine hundred thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
900773 Nine hundred thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
900774 Nine hundred thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
900775 Nine hundred thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
900776 Nine hundred thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
900777 Nine hundred thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
900778 Nine hundred thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
900779 Nine hundred thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
900780 Nine hundred thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
900781 Nine hundred thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
900782 Nine hundred thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
900783 Nine hundred thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
900784 Nine hundred thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
900785 Nine hundred thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
900786 Nine hundred thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
900787 Nine hundred thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
900788 Nine hundred thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
900789 Nine hundred thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
900790 Nine hundred thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
900791 Nine hundred thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
900792 Nine hundred thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
900793 Nine hundred thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
900794 Nine hundred thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
900795 Nine hundred thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
900796 Nine hundred thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
900797 Nine hundred thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
900798 Nine hundred thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
900799 Nine hundred thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
900800 Nine hundred thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900701 ถึง 900800 (Nine hundred thousand seven hundred and one to Nine hundred thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 900801-900900, 900901-901000, 901001-901100, 901101-901200, 901201-901300, 901301-901400, 901401-901500, 901501-901600, 901601-901700, 901701-901800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 900601-900700, 900501-900600, 900401-900500, 900301-900400, 900201-900300, 900101-900200, 900001-900100, 899901-900000, 899801-899900, 899701-899800