วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900601 ถึง 900700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900601 ถึง 900700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900601 ถึง 900700 (Nine hundred thousand six hundred and one to Nine hundred thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
900601 Nine hundred thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​ร้อย​หนึ่ง
900602 Nine hundred thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​ร้อย​สอง
900603 Nine hundred thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​ร้อย​สาม
900604 Nine hundred thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​สี่
900605 Nine hundred thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​ห้า
900606 Nine hundred thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​หก
900607 Nine hundred thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด
900608 Nine hundred thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​ร้อย​แปด
900609 Nine hundred thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​เก้า
900610 Nine hundred thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​ร้อย​สิบ
900611 Nine hundred thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
900612 Nine hundred thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
900613 Nine hundred thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
900614 Nine hundred thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
900615 Nine hundred thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
900616 Nine hundred thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​ร้อย​สิบ​หก
900617 Nine hundred thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
900618 Nine hundred thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
900619 Nine hundred thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
900620 Nine hundred thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
900621 Nine hundred thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
900622 Nine hundred thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
900623 Nine hundred thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
900624 Nine hundred thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
900625 Nine hundred thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
900626 Nine hundred thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
900627 Nine hundred thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
900628 Nine hundred thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
900629 Nine hundred thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
900630 Nine hundred thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
900631 Nine hundred thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
900632 Nine hundred thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
900633 Nine hundred thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
900634 Nine hundred thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
900635 Nine hundred thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
900636 Nine hundred thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
900637 Nine hundred thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
900638 Nine hundred thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
900639 Nine hundred thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
900640 Nine hundred thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
900641 Nine hundred thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
900642 Nine hundred thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
900643 Nine hundred thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
900644 Nine hundred thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
900645 Nine hundred thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
900646 Nine hundred thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
900647 Nine hundred thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
900648 Nine hundred thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
900649 Nine hundred thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
900650 Nine hundred thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
900651 Nine hundred thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
900652 Nine hundred thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
900653 Nine hundred thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
900654 Nine hundred thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
900655 Nine hundred thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
900656 Nine hundred thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
900657 Nine hundred thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
900658 Nine hundred thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
900659 Nine hundred thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
900660 Nine hundred thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ
900661 Nine hundred thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
900662 Nine hundred thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
900663 Nine hundred thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
900664 Nine hundred thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
900665 Nine hundred thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
900666 Nine hundred thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
900667 Nine hundred thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
900668 Nine hundred thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
900669 Nine hundred thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
900670 Nine hundred thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
900671 Nine hundred thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
900672 Nine hundred thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
900673 Nine hundred thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
900674 Nine hundred thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
900675 Nine hundred thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
900676 Nine hundred thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
900677 Nine hundred thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
900678 Nine hundred thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
900679 Nine hundred thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
900680 Nine hundred thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
900681 Nine hundred thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
900682 Nine hundred thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
900683 Nine hundred thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
900684 Nine hundred thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
900685 Nine hundred thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
900686 Nine hundred thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
900687 Nine hundred thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
900688 Nine hundred thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
900689 Nine hundred thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
900690 Nine hundred thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
900691 Nine hundred thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
900692 Nine hundred thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
900693 Nine hundred thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
900694 Nine hundred thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
900695 Nine hundred thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
900696 Nine hundred thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
900697 Nine hundred thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
900698 Nine hundred thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
900699 Nine hundred thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
900700 Nine hundred thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900601 ถึง 900700 (Nine hundred thousand six hundred and one to Nine hundred thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 900701-900800, 900801-900900, 900901-901000, 901001-901100, 901101-901200, 901201-901300, 901301-901400, 901401-901500, 901501-901600, 901601-901700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 900501-900600, 900401-900500, 900301-900400, 900201-900300, 900101-900200, 900001-900100, 899901-900000, 899801-899900, 899701-899800, 899601-899700