วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900501 ถึง 900600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900501 ถึง 900600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900501 ถึง 900600 (Nine hundred thousand five hundred and one to Nine hundred thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
900501 Nine hundred thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
900502 Nine hundred thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สอง
900503 Nine hundred thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม
900504 Nine hundred thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่
900505 Nine hundred thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า
900506 Nine hundred thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก
900507 Nine hundred thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
900508 Nine hundred thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด
900509 Nine hundred thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า
900510 Nine hundred thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ
900511 Nine hundred thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
900512 Nine hundred thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
900513 Nine hundred thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
900514 Nine hundred thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
900515 Nine hundred thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
900516 Nine hundred thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
900517 Nine hundred thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
900518 Nine hundred thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
900519 Nine hundred thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
900520 Nine hundred thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
900521 Nine hundred thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
900522 Nine hundred thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
900523 Nine hundred thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
900524 Nine hundred thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
900525 Nine hundred thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
900526 Nine hundred thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
900527 Nine hundred thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
900528 Nine hundred thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
900529 Nine hundred thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
900530 Nine hundred thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
900531 Nine hundred thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
900532 Nine hundred thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
900533 Nine hundred thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
900534 Nine hundred thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
900535 Nine hundred thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
900536 Nine hundred thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
900537 Nine hundred thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
900538 Nine hundred thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
900539 Nine hundred thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
900540 Nine hundred thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
900541 Nine hundred thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
900542 Nine hundred thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
900543 Nine hundred thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
900544 Nine hundred thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
900545 Nine hundred thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
900546 Nine hundred thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
900547 Nine hundred thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
900548 Nine hundred thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
900549 Nine hundred thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
900550 Nine hundred thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
900551 Nine hundred thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
900552 Nine hundred thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
900553 Nine hundred thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
900554 Nine hundred thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
900555 Nine hundred thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
900556 Nine hundred thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
900557 Nine hundred thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
900558 Nine hundred thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
900559 Nine hundred thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
900560 Nine hundred thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
900561 Nine hundred thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
900562 Nine hundred thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
900563 Nine hundred thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
900564 Nine hundred thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
900565 Nine hundred thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
900566 Nine hundred thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
900567 Nine hundred thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
900568 Nine hundred thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
900569 Nine hundred thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
900570 Nine hundred thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
900571 Nine hundred thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
900572 Nine hundred thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
900573 Nine hundred thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
900574 Nine hundred thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
900575 Nine hundred thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
900576 Nine hundred thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
900577 Nine hundred thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
900578 Nine hundred thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
900579 Nine hundred thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
900580 Nine hundred thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
900581 Nine hundred thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
900582 Nine hundred thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
900583 Nine hundred thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
900584 Nine hundred thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
900585 Nine hundred thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
900586 Nine hundred thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
900587 Nine hundred thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
900588 Nine hundred thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
900589 Nine hundred thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
900590 Nine hundred thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
900591 Nine hundred thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
900592 Nine hundred thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
900593 Nine hundred thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
900594 Nine hundred thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
900595 Nine hundred thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
900596 Nine hundred thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
900597 Nine hundred thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
900598 Nine hundred thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
900599 Nine hundred thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
900600 Nine hundred thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900501 ถึง 900600 (Nine hundred thousand five hundred and one to Nine hundred thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 900601-900700, 900701-900800, 900801-900900, 900901-901000, 901001-901100, 901101-901200, 901201-901300, 901301-901400, 901401-901500, 901501-901600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 900401-900500, 900301-900400, 900201-900300, 900101-900200, 900001-900100, 899901-900000, 899801-899900, 899701-899800, 899601-899700, 899501-899600