วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900401 ถึง 900500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900401 ถึง 900500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900401 ถึง 900500 (Nine hundred thousand four hundred and one to Nine hundred thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
900401 Nine hundred thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
900402 Nine hundred thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สอง
900403 Nine hundred thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม
900404 Nine hundred thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่
900405 Nine hundred thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า
900406 Nine hundred thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​หก
900407 Nine hundred thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด
900408 Nine hundred thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด
900409 Nine hundred thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า
900410 Nine hundred thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ
900411 Nine hundred thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
900412 Nine hundred thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
900413 Nine hundred thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
900414 Nine hundred thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
900415 Nine hundred thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
900416 Nine hundred thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
900417 Nine hundred thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
900418 Nine hundred thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
900419 Nine hundred thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
900420 Nine hundred thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
900421 Nine hundred thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
900422 Nine hundred thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
900423 Nine hundred thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
900424 Nine hundred thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
900425 Nine hundred thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
900426 Nine hundred thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
900427 Nine hundred thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
900428 Nine hundred thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
900429 Nine hundred thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
900430 Nine hundred thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
900431 Nine hundred thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
900432 Nine hundred thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
900433 Nine hundred thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
900434 Nine hundred thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
900435 Nine hundred thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
900436 Nine hundred thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
900437 Nine hundred thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
900438 Nine hundred thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
900439 Nine hundred thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
900440 Nine hundred thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
900441 Nine hundred thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
900442 Nine hundred thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
900443 Nine hundred thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
900444 Nine hundred thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
900445 Nine hundred thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
900446 Nine hundred thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
900447 Nine hundred thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
900448 Nine hundred thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
900449 Nine hundred thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
900450 Nine hundred thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
900451 Nine hundred thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
900452 Nine hundred thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
900453 Nine hundred thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
900454 Nine hundred thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
900455 Nine hundred thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
900456 Nine hundred thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
900457 Nine hundred thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
900458 Nine hundred thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
900459 Nine hundred thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
900460 Nine hundred thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
900461 Nine hundred thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
900462 Nine hundred thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
900463 Nine hundred thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
900464 Nine hundred thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
900465 Nine hundred thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
900466 Nine hundred thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
900467 Nine hundred thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
900468 Nine hundred thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
900469 Nine hundred thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
900470 Nine hundred thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
900471 Nine hundred thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
900472 Nine hundred thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
900473 Nine hundred thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
900474 Nine hundred thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
900475 Nine hundred thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
900476 Nine hundred thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
900477 Nine hundred thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
900478 Nine hundred thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
900479 Nine hundred thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
900480 Nine hundred thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
900481 Nine hundred thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
900482 Nine hundred thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
900483 Nine hundred thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
900484 Nine hundred thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
900485 Nine hundred thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
900486 Nine hundred thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
900487 Nine hundred thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
900488 Nine hundred thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
900489 Nine hundred thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
900490 Nine hundred thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
900491 Nine hundred thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
900492 Nine hundred thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
900493 Nine hundred thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
900494 Nine hundred thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
900495 Nine hundred thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
900496 Nine hundred thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
900497 Nine hundred thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
900498 Nine hundred thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
900499 Nine hundred thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
900500 Nine hundred thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900401 ถึง 900500 (Nine hundred thousand four hundred and one to Nine hundred thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 900501-900600, 900601-900700, 900701-900800, 900801-900900, 900901-901000, 901001-901100, 901101-901200, 901201-901300, 901301-901400, 901401-901500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 900301-900400, 900201-900300, 900101-900200, 900001-900100, 899901-900000, 899801-899900, 899701-899800, 899601-899700, 899501-899600, 899401-899500