วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900301 ถึง 900400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900301 ถึง 900400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900301 ถึง 900400 (Nine hundred thousand three hundred and one to Nine hundred thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
900301 Nine hundred thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
900302 Nine hundred thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สอง
900303 Nine hundred thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม
900304 Nine hundred thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่
900305 Nine hundred thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า
900306 Nine hundred thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​หก
900307 Nine hundred thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด
900308 Nine hundred thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด
900309 Nine hundred thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า
900310 Nine hundred thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ
900311 Nine hundred thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
900312 Nine hundred thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
900313 Nine hundred thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
900314 Nine hundred thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
900315 Nine hundred thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
900316 Nine hundred thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
900317 Nine hundred thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
900318 Nine hundred thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
900319 Nine hundred thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
900320 Nine hundred thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
900321 Nine hundred thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
900322 Nine hundred thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
900323 Nine hundred thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
900324 Nine hundred thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
900325 Nine hundred thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
900326 Nine hundred thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
900327 Nine hundred thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
900328 Nine hundred thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
900329 Nine hundred thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
900330 Nine hundred thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
900331 Nine hundred thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
900332 Nine hundred thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
900333 Nine hundred thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
900334 Nine hundred thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
900335 Nine hundred thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
900336 Nine hundred thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
900337 Nine hundred thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
900338 Nine hundred thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
900339 Nine hundred thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
900340 Nine hundred thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
900341 Nine hundred thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
900342 Nine hundred thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
900343 Nine hundred thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
900344 Nine hundred thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
900345 Nine hundred thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
900346 Nine hundred thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
900347 Nine hundred thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
900348 Nine hundred thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
900349 Nine hundred thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
900350 Nine hundred thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
900351 Nine hundred thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
900352 Nine hundred thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
900353 Nine hundred thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
900354 Nine hundred thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
900355 Nine hundred thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
900356 Nine hundred thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
900357 Nine hundred thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
900358 Nine hundred thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
900359 Nine hundred thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
900360 Nine hundred thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
900361 Nine hundred thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
900362 Nine hundred thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
900363 Nine hundred thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
900364 Nine hundred thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
900365 Nine hundred thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
900366 Nine hundred thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
900367 Nine hundred thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
900368 Nine hundred thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
900369 Nine hundred thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
900370 Nine hundred thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
900371 Nine hundred thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
900372 Nine hundred thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
900373 Nine hundred thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
900374 Nine hundred thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
900375 Nine hundred thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
900376 Nine hundred thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
900377 Nine hundred thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
900378 Nine hundred thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
900379 Nine hundred thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
900380 Nine hundred thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
900381 Nine hundred thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
900382 Nine hundred thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
900383 Nine hundred thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
900384 Nine hundred thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
900385 Nine hundred thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
900386 Nine hundred thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
900387 Nine hundred thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
900388 Nine hundred thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
900389 Nine hundred thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
900390 Nine hundred thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
900391 Nine hundred thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
900392 Nine hundred thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
900393 Nine hundred thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
900394 Nine hundred thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
900395 Nine hundred thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
900396 Nine hundred thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
900397 Nine hundred thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
900398 Nine hundred thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
900399 Nine hundred thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
900400 Nine hundred thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900301 ถึง 900400 (Nine hundred thousand three hundred and one to Nine hundred thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 900401-900500, 900501-900600, 900601-900700, 900701-900800, 900801-900900, 900901-901000, 901001-901100, 901101-901200, 901201-901300, 901301-901400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 900201-900300, 900101-900200, 900001-900100, 899901-900000, 899801-899900, 899701-899800, 899601-899700, 899501-899600, 899401-899500, 899301-899400