วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900201 ถึง 900300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900201 ถึง 900300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900201 ถึง 900300 (Nine hundred thousand two hundred and one to Nine hundred thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
900201 Nine hundred thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
900202 Nine hundred thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สอง
900203 Nine hundred thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม
900204 Nine hundred thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่
900205 Nine hundred thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า
900206 Nine hundred thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​หก
900207 Nine hundred thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด
900208 Nine hundred thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด
900209 Nine hundred thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า
900210 Nine hundred thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ
900211 Nine hundred thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
900212 Nine hundred thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
900213 Nine hundred thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
900214 Nine hundred thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
900215 Nine hundred thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
900216 Nine hundred thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
900217 Nine hundred thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
900218 Nine hundred thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
900219 Nine hundred thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
900220 Nine hundred thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
900221 Nine hundred thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
900222 Nine hundred thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
900223 Nine hundred thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
900224 Nine hundred thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
900225 Nine hundred thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
900226 Nine hundred thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
900227 Nine hundred thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
900228 Nine hundred thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
900229 Nine hundred thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
900230 Nine hundred thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
900231 Nine hundred thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
900232 Nine hundred thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
900233 Nine hundred thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
900234 Nine hundred thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
900235 Nine hundred thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
900236 Nine hundred thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
900237 Nine hundred thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
900238 Nine hundred thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
900239 Nine hundred thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
900240 Nine hundred thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
900241 Nine hundred thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
900242 Nine hundred thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
900243 Nine hundred thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
900244 Nine hundred thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
900245 Nine hundred thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
900246 Nine hundred thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
900247 Nine hundred thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
900248 Nine hundred thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
900249 Nine hundred thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
900250 Nine hundred thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
900251 Nine hundred thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
900252 Nine hundred thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
900253 Nine hundred thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
900254 Nine hundred thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
900255 Nine hundred thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
900256 Nine hundred thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
900257 Nine hundred thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
900258 Nine hundred thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
900259 Nine hundred thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
900260 Nine hundred thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
900261 Nine hundred thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
900262 Nine hundred thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
900263 Nine hundred thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
900264 Nine hundred thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
900265 Nine hundred thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
900266 Nine hundred thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
900267 Nine hundred thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
900268 Nine hundred thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
900269 Nine hundred thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
900270 Nine hundred thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
900271 Nine hundred thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
900272 Nine hundred thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
900273 Nine hundred thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
900274 Nine hundred thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
900275 Nine hundred thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
900276 Nine hundred thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
900277 Nine hundred thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
900278 Nine hundred thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
900279 Nine hundred thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
900280 Nine hundred thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
900281 Nine hundred thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
900282 Nine hundred thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
900283 Nine hundred thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
900284 Nine hundred thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
900285 Nine hundred thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
900286 Nine hundred thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
900287 Nine hundred thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
900288 Nine hundred thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
900289 Nine hundred thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
900290 Nine hundred thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
900291 Nine hundred thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
900292 Nine hundred thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
900293 Nine hundred thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
900294 Nine hundred thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
900295 Nine hundred thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
900296 Nine hundred thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
900297 Nine hundred thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
900298 Nine hundred thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
900299 Nine hundred thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
900300 Nine hundred thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900201 ถึง 900300 (Nine hundred thousand two hundred and one to Nine hundred thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 900301-900400, 900401-900500, 900501-900600, 900601-900700, 900701-900800, 900801-900900, 900901-901000, 901001-901100, 901101-901200, 901201-901300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 900101-900200, 900001-900100, 899901-900000, 899801-899900, 899701-899800, 899601-899700, 899501-899600, 899401-899500, 899301-899400, 899201-899300