วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900101 ถึง 900200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900101 ถึง 900200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900101 ถึง 900200 (Nine hundred thousand one hundred and one to Nine hundred thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
900101 Nine hundred thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
900102 Nine hundred thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
900103 Nine hundred thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
900104 Nine hundred thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
900105 Nine hundred thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
900106 Nine hundred thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก
900107 Nine hundred thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
900108 Nine hundred thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
900109 Nine hundred thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
900110 Nine hundred thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
900111 Nine hundred thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
900112 Nine hundred thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
900113 Nine hundred thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
900114 Nine hundred thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
900115 Nine hundred thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
900116 Nine hundred thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
900117 Nine hundred thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
900118 Nine hundred thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
900119 Nine hundred thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
900120 Nine hundred thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
900121 Nine hundred thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
900122 Nine hundred thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
900123 Nine hundred thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
900124 Nine hundred thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
900125 Nine hundred thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
900126 Nine hundred thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
900127 Nine hundred thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
900128 Nine hundred thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
900129 Nine hundred thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
900130 Nine hundred thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
900131 Nine hundred thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
900132 Nine hundred thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
900133 Nine hundred thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
900134 Nine hundred thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
900135 Nine hundred thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
900136 Nine hundred thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
900137 Nine hundred thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
900138 Nine hundred thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
900139 Nine hundred thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
900140 Nine hundred thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
900141 Nine hundred thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
900142 Nine hundred thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
900143 Nine hundred thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
900144 Nine hundred thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
900145 Nine hundred thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
900146 Nine hundred thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
900147 Nine hundred thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
900148 Nine hundred thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
900149 Nine hundred thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
900150 Nine hundred thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
900151 Nine hundred thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
900152 Nine hundred thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
900153 Nine hundred thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
900154 Nine hundred thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
900155 Nine hundred thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
900156 Nine hundred thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
900157 Nine hundred thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
900158 Nine hundred thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
900159 Nine hundred thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
900160 Nine hundred thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
900161 Nine hundred thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
900162 Nine hundred thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
900163 Nine hundred thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
900164 Nine hundred thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
900165 Nine hundred thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
900166 Nine hundred thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
900167 Nine hundred thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
900168 Nine hundred thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
900169 Nine hundred thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
900170 Nine hundred thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
900171 Nine hundred thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
900172 Nine hundred thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
900173 Nine hundred thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
900174 Nine hundred thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
900175 Nine hundred thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
900176 Nine hundred thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
900177 Nine hundred thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
900178 Nine hundred thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
900179 Nine hundred thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
900180 Nine hundred thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
900181 Nine hundred thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
900182 Nine hundred thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
900183 Nine hundred thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
900184 Nine hundred thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
900185 Nine hundred thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
900186 Nine hundred thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
900187 Nine hundred thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
900188 Nine hundred thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
900189 Nine hundred thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
900190 Nine hundred thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
900191 Nine hundred thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
900192 Nine hundred thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
900193 Nine hundred thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
900194 Nine hundred thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
900195 Nine hundred thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
900196 Nine hundred thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
900197 Nine hundred thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
900198 Nine hundred thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
900199 Nine hundred thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
900200 Nine hundred thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900101 ถึง 900200 (Nine hundred thousand one hundred and one to Nine hundred thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 900201-900300, 900301-900400, 900401-900500, 900501-900600, 900601-900700, 900701-900800, 900801-900900, 900901-901000, 901001-901100, 901101-901200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 900001-900100, 899901-900000, 899801-899900, 899701-899800, 899601-899700, 899501-899600, 899401-899500, 899301-899400, 899201-899300, 899101-899200