วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9001 ถึง 9100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9001 ถึง 9100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9001 ถึง 9100 (Nine thousand and one to Nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
9001 Nine thousand and oneไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​พัน​หนึ่ง
9002 Nine thousand and twoไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​พัน​สอง
9003 Nine thousand and threeไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​พัน​สาม
9004 Nine thousand and fourไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​พัน​สี่
9005 Nine thousand and fiveไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​พัน​ห้า
9006 Nine thousand and sixไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​พัน​หก
9007 Nine thousand and sevenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​พัน​เจ็ด
9008 Nine thousand and eightไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​พัน​แปด
9009 Nine thousand and nineไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​พัน​เก้า
9010 Nine thousand and tenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​พัน​สิบ
9011 Nine thousand and elevenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
9012 Nine thousand and twelveไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​พัน​สิบ​สอง
9013 Nine thousand and thirteenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​พัน​สิบ​สาม
9014 Nine thousand and fourteenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​พัน​สิบ​สี่
9015 Nine thousand and fifteenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​พัน​สิบ​ห้า
9016 Nine thousand and sixteenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​พัน​สิบ​หก
9017 Nine thousand and seventeenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
9018 Nine thousand and eighteenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​พัน​สิบ​แปด
9019 Nine thousand and nineteenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​พัน​สิบ​เก้า
9020 Nine thousand and twentyไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​พัน​ยี่​สิบ
9021 Nine thousand and twenty oneไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
9022 Nine thousand and twenty twoไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
9023 Nine thousand and twenty threeไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
9024 Nine thousand and twenty fourไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
9025 Nine thousand and twenty fiveไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
9026 Nine thousand and twenty sixไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
9027 Nine thousand and twenty sevenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
9028 Nine thousand and twenty eightไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
9029 Nine thousand and twenty nineไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
9030 Nine thousand and thirtyไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​พัน​สาม​สิบ
9031 Nine thousand and thirty oneไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
9032 Nine thousand and thirty twoไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
9033 Nine thousand and thirty threeไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
9034 Nine thousand and thirty fourไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
9035 Nine thousand and thirty fiveไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
9036 Nine thousand and thirty sixไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
9037 Nine thousand and thirty sevenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
9038 Nine thousand and thirty eightไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
9039 Nine thousand and thirty nineไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
9040 Nine thousand and fortyไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​พัน​สี่​สิบ
9041 Nine thousand and forty oneไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
9042 Nine thousand and forty twoไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
9043 Nine thousand and forty threeไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
9044 Nine thousand and forty fourไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
9045 Nine thousand and forty fiveไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
9046 Nine thousand and forty sixไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
9047 Nine thousand and forty sevenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
9048 Nine thousand and forty eightไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
9049 Nine thousand and forty nineไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
9050 Nine thousand and fiftyไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​พัน​ห้า​สิบ
9051 Nine thousand and fifty oneไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
9052 Nine thousand and fifty twoไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
9053 Nine thousand and fifty threeไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
9054 Nine thousand and fifty fourไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
9055 Nine thousand and fifty fiveไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
9056 Nine thousand and fifty sixไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
9057 Nine thousand and fifty sevenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
9058 Nine thousand and fifty eightไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
9059 Nine thousand and fifty nineไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
9060 Nine thousand and sixtyไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​พัน​หก​สิบ
9061 Nine thousand and sixty oneไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
9062 Nine thousand and sixty twoไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
9063 Nine thousand and sixty threeไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
9064 Nine thousand and sixty fourไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
9065 Nine thousand and sixty fiveไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
9066 Nine thousand and sixty sixไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
9067 Nine thousand and sixty sevenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
9068 Nine thousand and sixty eightไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
9069 Nine thousand and sixty nineไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
9070 Nine thousand and seventyไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
9071 Nine thousand and seventy oneไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
9072 Nine thousand and seventy twoไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
9073 Nine thousand and seventy threeไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
9074 Nine thousand and seventy fourไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
9075 Nine thousand and seventy fiveไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
9076 Nine thousand and seventy sixไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
9077 Nine thousand and seventy sevenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
9078 Nine thousand and seventy eightไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
9079 Nine thousand and seventy nineไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
9080 Nine thousand and eightyไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​พัน​แปด​สิบ
9081 Nine thousand and eighty oneไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
9082 Nine thousand and eighty twoไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
9083 Nine thousand and eighty threeไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
9084 Nine thousand and eighty fourไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
9085 Nine thousand and eighty fiveไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
9086 Nine thousand and eighty sixไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
9087 Nine thousand and eighty sevenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
9088 Nine thousand and eighty eightไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
9089 Nine thousand and eighty nineไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
9090 Nine thousand and ninetyไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​พัน​เก้า​สิบ
9091 Nine thousand and ninety oneไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
9092 Nine thousand and ninety twoไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
9093 Nine thousand and ninety threeไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
9094 Nine thousand and ninety fourไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
9095 Nine thousand and ninety fiveไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
9096 Nine thousand and ninety sixไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
9097 Nine thousand and ninety sevenไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
9098 Nine thousand and ninety eightไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
9099 Nine thousand and ninety nineไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
9100 Nine thousand one hundredไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9001 ถึง 9100 (Nine thousand and one to Nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 9101-9200, 9201-9300, 9301-9400, 9401-9500, 9501-9600, 9601-9700, 9701-9800, 9801-9900, 9901-10000, 10001-10100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 8901-9000, 8801-8900, 8701-8800, 8601-8700, 8501-8600, 8401-8500, 8301-8400, 8201-8300, 8101-8200, 8001-8100