วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900001 ถึง 900100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 900001 ถึง 900100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900001 ถึง 900100 (Nine hundred thousand and one to Nine hundred thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
900001 Nine hundred thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง
900002 Nine hundred thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง
900003 Nine hundred thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม
900004 Nine hundred thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่
900005 Nine hundred thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า
900006 Nine hundred thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก
900007 Nine hundred thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด
900008 Nine hundred thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด
900009 Nine hundred thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า
900010 Nine hundred thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สิบ
900011 Nine hundred thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สิบ​เอ็ด
900012 Nine hundred thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สิบ​สอง
900013 Nine hundred thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สิบ​สาม
900014 Nine hundred thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สิบ​สี่
900015 Nine hundred thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สิบ​ห้า
900016 Nine hundred thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สิบ​หก
900017 Nine hundred thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สิบ​เจ็ด
900018 Nine hundred thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สิบ​แปด
900019 Nine hundred thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สิบ​เก้า
900020 Nine hundred thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ยี่​สิบ
900021 Nine hundred thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ยี่​สิบ​เอ็ด
900022 Nine hundred thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ยี่​สิบ​สอง
900023 Nine hundred thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ยี่​สิบ​สาม
900024 Nine hundred thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ยี่​สิบ​สี่
900025 Nine hundred thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ยี่​สิบ​ห้า
900026 Nine hundred thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ยี่​สิบ​หก
900027 Nine hundred thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ยี่​สิบ​เจ็ด
900028 Nine hundred thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ยี่​สิบ​แปด
900029 Nine hundred thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ยี่​สิบ​เก้า
900030 Nine hundred thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​สิบ
900031 Nine hundred thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​สิบ​เอ็ด
900032 Nine hundred thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​สิบ​สอง
900033 Nine hundred thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​สิบ​สาม
900034 Nine hundred thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​สิบ​สี่
900035 Nine hundred thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​สิบ​ห้า
900036 Nine hundred thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​สิบ​หก
900037 Nine hundred thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​สิบ​เจ็ด
900038 Nine hundred thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​สิบ​แปด
900039 Nine hundred thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​สิบ​เก้า
900040 Nine hundred thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​สิบ
900041 Nine hundred thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​สิบ​เอ็ด
900042 Nine hundred thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​สิบ​สอง
900043 Nine hundred thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​สิบ​สาม
900044 Nine hundred thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​สิบ​สี่
900045 Nine hundred thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​สิบ​ห้า
900046 Nine hundred thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​สิบ​หก
900047 Nine hundred thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​สิบ​เจ็ด
900048 Nine hundred thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​สิบ​แปด
900049 Nine hundred thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​สิบ​เก้า
900050 Nine hundred thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​สิบ
900051 Nine hundred thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​สิบ​เอ็ด
900052 Nine hundred thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​สิบ​สอง
900053 Nine hundred thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​สิบ​สาม
900054 Nine hundred thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​สิบ​สี่
900055 Nine hundred thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​สิบ​ห้า
900056 Nine hundred thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​สิบ​หก
900057 Nine hundred thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​สิบ​เจ็ด
900058 Nine hundred thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​สิบ​แปด
900059 Nine hundred thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​สิบ​เก้า
900060 Nine hundred thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​สิบ
900061 Nine hundred thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​สิบ​เอ็ด
900062 Nine hundred thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​สิบ​สอง
900063 Nine hundred thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​สิบ​สาม
900064 Nine hundred thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​สิบ​สี่
900065 Nine hundred thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​สิบ​ห้า
900066 Nine hundred thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​สิบ​หก
900067 Nine hundred thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​สิบ​เจ็ด
900068 Nine hundred thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​สิบ​แปด
900069 Nine hundred thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​สิบ​เก้า
900070 Nine hundred thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​สิบ
900071 Nine hundred thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
900072 Nine hundred thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​สิบ​สอง
900073 Nine hundred thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​สิบ​สาม
900074 Nine hundred thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​สิบ​สี่
900075 Nine hundred thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​สิบ​ห้า
900076 Nine hundred thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​สิบ​หก
900077 Nine hundred thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
900078 Nine hundred thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​สิบ​แปด
900079 Nine hundred thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​สิบ​เก้า
900080 Nine hundred thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​สิบ
900081 Nine hundred thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​สิบ​เอ็ด
900082 Nine hundred thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​สิบ​สอง
900083 Nine hundred thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​สิบ​สาม
900084 Nine hundred thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​สิบ​สี่
900085 Nine hundred thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​สิบ​ห้า
900086 Nine hundred thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​สิบ​หก
900087 Nine hundred thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​สิบ​เจ็ด
900088 Nine hundred thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​สิบ​แปด
900089 Nine hundred thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​สิบ​เก้า
900090 Nine hundred thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​สิบ
900091 Nine hundred thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​สิบ​เอ็ด
900092 Nine hundred thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​สิบ​สอง
900093 Nine hundred thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​สิบ​สาม
900094 Nine hundred thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​สิบ​สี่
900095 Nine hundred thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​สิบ​ห้า
900096 Nine hundred thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​สิบ​หก
900097 Nine hundred thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​สิบ​เจ็ด
900098 Nine hundred thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​สิบ​แปด
900099 Nine hundred thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​สิบ​เก้า
900100 Nine hundred thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 900001 ถึง 900100 (Nine hundred thousand and one to Nine hundred thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 900101-900200, 900201-900300, 900301-900400, 900401-900500, 900501-900600, 900601-900700, 900701-900800, 900801-900900, 900901-901000, 901001-901100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 899901-900000, 899801-899900, 899701-899800, 899601-899700, 899501-899600, 899401-899500, 899301-899400, 899201-899300, 899101-899200, 899001-899100