วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 899001 ถึง 899100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 899001 ถึง 899100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 899001 ถึง 899100 (Eight hundred ninety nine thousand and one to Eight hundred ninety nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
899001 Eight hundred ninety nine thousand and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
899002 Eight hundred ninety nine thousand and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
899003 Eight hundred ninety nine thousand and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
899004 Eight hundred ninety nine thousand and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
899005 Eight hundred ninety nine thousand and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
899006 Eight hundred ninety nine thousand and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก
899007 Eight hundred ninety nine thousand and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
899008 Eight hundred ninety nine thousand and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
899009 Eight hundred ninety nine thousand and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
899010 Eight hundred ninety nine thousand and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
899011 Eight hundred ninety nine thousand and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
899012 Eight hundred ninety nine thousand and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
899013 Eight hundred ninety nine thousand and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
899014 Eight hundred ninety nine thousand and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
899015 Eight hundred ninety nine thousand and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
899016 Eight hundred ninety nine thousand and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
899017 Eight hundred ninety nine thousand and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
899018 Eight hundred ninety nine thousand and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
899019 Eight hundred ninety nine thousand and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
899020 Eight hundred ninety nine thousand and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
899021 Eight hundred ninety nine thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
899022 Eight hundred ninety nine thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
899023 Eight hundred ninety nine thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
899024 Eight hundred ninety nine thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
899025 Eight hundred ninety nine thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
899026 Eight hundred ninety nine thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
899027 Eight hundred ninety nine thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
899028 Eight hundred ninety nine thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
899029 Eight hundred ninety nine thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
899030 Eight hundred ninety nine thousand and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
899031 Eight hundred ninety nine thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
899032 Eight hundred ninety nine thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
899033 Eight hundred ninety nine thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
899034 Eight hundred ninety nine thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
899035 Eight hundred ninety nine thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
899036 Eight hundred ninety nine thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
899037 Eight hundred ninety nine thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
899038 Eight hundred ninety nine thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
899039 Eight hundred ninety nine thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
899040 Eight hundred ninety nine thousand and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
899041 Eight hundred ninety nine thousand and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
899042 Eight hundred ninety nine thousand and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
899043 Eight hundred ninety nine thousand and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
899044 Eight hundred ninety nine thousand and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
899045 Eight hundred ninety nine thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
899046 Eight hundred ninety nine thousand and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
899047 Eight hundred ninety nine thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
899048 Eight hundred ninety nine thousand and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
899049 Eight hundred ninety nine thousand and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
899050 Eight hundred ninety nine thousand and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
899051 Eight hundred ninety nine thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
899052 Eight hundred ninety nine thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
899053 Eight hundred ninety nine thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
899054 Eight hundred ninety nine thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
899055 Eight hundred ninety nine thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
899056 Eight hundred ninety nine thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
899057 Eight hundred ninety nine thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
899058 Eight hundred ninety nine thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
899059 Eight hundred ninety nine thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
899060 Eight hundred ninety nine thousand and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
899061 Eight hundred ninety nine thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
899062 Eight hundred ninety nine thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
899063 Eight hundred ninety nine thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
899064 Eight hundred ninety nine thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
899065 Eight hundred ninety nine thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
899066 Eight hundred ninety nine thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
899067 Eight hundred ninety nine thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
899068 Eight hundred ninety nine thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
899069 Eight hundred ninety nine thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
899070 Eight hundred ninety nine thousand and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
899071 Eight hundred ninety nine thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
899072 Eight hundred ninety nine thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
899073 Eight hundred ninety nine thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
899074 Eight hundred ninety nine thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
899075 Eight hundred ninety nine thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
899076 Eight hundred ninety nine thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
899077 Eight hundred ninety nine thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
899078 Eight hundred ninety nine thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
899079 Eight hundred ninety nine thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
899080 Eight hundred ninety nine thousand and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
899081 Eight hundred ninety nine thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
899082 Eight hundred ninety nine thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
899083 Eight hundred ninety nine thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
899084 Eight hundred ninety nine thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
899085 Eight hundred ninety nine thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
899086 Eight hundred ninety nine thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
899087 Eight hundred ninety nine thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
899088 Eight hundred ninety nine thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
899089 Eight hundred ninety nine thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
899090 Eight hundred ninety nine thousand and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
899091 Eight hundred ninety nine thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
899092 Eight hundred ninety nine thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
899093 Eight hundred ninety nine thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
899094 Eight hundred ninety nine thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
899095 Eight hundred ninety nine thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
899096 Eight hundred ninety nine thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
899097 Eight hundred ninety nine thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
899098 Eight hundred ninety nine thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
899099 Eight hundred ninety nine thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
899100 Eight hundred ninety nine thousand one hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 899001 ถึง 899100 (Eight hundred ninety nine thousand and one to Eight hundred ninety nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 899101-899200, 899201-899300, 899301-899400, 899401-899500, 899501-899600, 899601-899700, 899701-899800, 899801-899900, 899901-900000, 900001-900100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 898901-899000, 898801-898900, 898701-898800, 898601-898700, 898501-898600, 898401-898500, 898301-898400, 898201-898300, 898101-898200, 898001-898100