วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 898801 ถึง 898900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 898801 ถึง 898900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 898801 ถึง 898900 (Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and one to Eight hundred ninety eight thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
898801 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
898802 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
898803 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
898804 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
898805 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
898806 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก
898807 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
898808 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
898809 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
898810 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
898811 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
898812 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
898813 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
898814 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
898815 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
898816 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
898817 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
898818 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
898819 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
898820 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
898821 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
898822 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
898823 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
898824 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
898825 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
898826 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
898827 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
898828 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
898829 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
898830 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
898831 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
898832 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
898833 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
898834 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
898835 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
898836 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
898837 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
898838 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
898839 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
898840 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
898841 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
898842 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
898843 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
898844 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
898845 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
898846 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
898847 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
898848 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
898849 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
898850 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
898851 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
898852 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
898853 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
898854 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
898855 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
898856 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
898857 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
898858 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
898859 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
898860 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
898861 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
898862 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
898863 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
898864 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
898865 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
898866 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
898867 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
898868 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
898869 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
898870 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
898871 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
898872 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
898873 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
898874 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
898875 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
898876 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
898877 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
898878 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
898879 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
898880 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
898881 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
898882 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
898883 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
898884 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
898885 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
898886 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
898887 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
898888 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
898889 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
898890 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
898891 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
898892 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
898893 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
898894 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
898895 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
898896 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
898897 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
898898 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
898899 Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
898900 Eight hundred ninety eight thousand nine hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 898801 ถึง 898900 (Eight hundred ninety eight thousand eight hundred and one to Eight hundred ninety eight thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 898901-899000, 899001-899100, 899101-899200, 899201-899300, 899301-899400, 899401-899500, 899501-899600, 899601-899700, 899701-899800, 899801-899900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 898701-898800, 898601-898700, 898501-898600, 898401-898500, 898301-898400, 898201-898300, 898101-898200, 898001-898100, 897901-898000, 897801-897900