วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 898601 ถึง 898700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 898601 ถึง 898700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 898601 ถึง 898700 (Eight hundred ninety eight thousand six hundred and one to Eight hundred ninety eight thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
898601 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
898602 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สอง
898603 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม
898604 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่
898605 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า
898606 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก
898607 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
898608 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด
898609 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า
898610 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ
898611 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
898612 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
898613 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
898614 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
898615 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
898616 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
898617 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
898618 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
898619 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
898620 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
898621 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
898622 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
898623 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
898624 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
898625 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
898626 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
898627 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
898628 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
898629 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
898630 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
898631 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
898632 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
898633 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
898634 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
898635 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
898636 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
898637 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
898638 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
898639 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
898640 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
898641 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
898642 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
898643 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
898644 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
898645 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
898646 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
898647 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
898648 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
898649 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
898650 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
898651 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
898652 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
898653 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
898654 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
898655 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
898656 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
898657 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
898658 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
898659 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
898660 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
898661 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
898662 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
898663 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
898664 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
898665 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
898666 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
898667 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
898668 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
898669 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
898670 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
898671 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
898672 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
898673 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
898674 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
898675 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
898676 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
898677 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
898678 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
898679 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
898680 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
898681 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
898682 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
898683 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
898684 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
898685 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
898686 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
898687 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
898688 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
898689 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
898690 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
898691 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
898692 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
898693 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
898694 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
898695 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
898696 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
898697 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
898698 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
898699 Eight hundred ninety eight thousand six hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
898700 Eight hundred ninety eight thousand seven hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 898601 ถึง 898700 (Eight hundred ninety eight thousand six hundred and one to Eight hundred ninety eight thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 898701-898800, 898801-898900, 898901-899000, 899001-899100, 899101-899200, 899201-899300, 899301-899400, 899401-899500, 899501-899600, 899601-899700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 898501-898600, 898401-898500, 898301-898400, 898201-898300, 898101-898200, 898001-898100, 897901-898000, 897801-897900, 897701-897800, 897601-897700