วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 898401 ถึง 898500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 898401 ถึง 898500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 898401 ถึง 898500 (Eight hundred ninety eight thousand four hundred and one to Eight hundred ninety eight thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
898401 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
898402 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สอง
898403 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม
898404 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่
898405 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
898406 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก
898407 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
898408 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด
898409 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
898410 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
898411 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
898412 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
898413 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
898414 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
898415 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
898416 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
898417 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
898418 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
898419 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
898420 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
898421 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
898422 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
898423 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
898424 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
898425 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
898426 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
898427 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
898428 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
898429 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
898430 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
898431 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
898432 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
898433 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
898434 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
898435 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
898436 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
898437 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
898438 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
898439 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
898440 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
898441 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
898442 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
898443 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
898444 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
898445 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
898446 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
898447 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
898448 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
898449 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
898450 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
898451 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
898452 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
898453 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
898454 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
898455 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
898456 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
898457 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
898458 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
898459 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
898460 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
898461 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
898462 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
898463 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
898464 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
898465 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
898466 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
898467 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
898468 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
898469 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
898470 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
898471 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
898472 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
898473 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
898474 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
898475 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
898476 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
898477 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
898478 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
898479 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
898480 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
898481 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
898482 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
898483 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
898484 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
898485 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
898486 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
898487 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
898488 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
898489 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
898490 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
898491 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
898492 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
898493 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
898494 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
898495 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
898496 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
898497 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
898498 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
898499 Eight hundred ninety eight thousand four hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
898500 Eight hundred ninety eight thousand five hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 898401 ถึง 898500 (Eight hundred ninety eight thousand four hundred and one to Eight hundred ninety eight thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 898501-898600, 898601-898700, 898701-898800, 898801-898900, 898901-899000, 899001-899100, 899101-899200, 899201-899300, 899301-899400, 899401-899500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 898301-898400, 898201-898300, 898101-898200, 898001-898100, 897901-898000, 897801-897900, 897701-897800, 897601-897700, 897501-897600, 897401-897500