วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 898301 ถึง 898400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 898301 ถึง 898400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 898301 ถึง 898400 (Eight hundred ninety eight thousand three hundred and one to Eight hundred ninety eight thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
898301 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
898302 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
898303 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
898304 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
898305 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
898306 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก
898307 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
898308 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
898309 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
898310 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
898311 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
898312 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
898313 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
898314 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
898315 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
898316 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
898317 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
898318 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
898319 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
898320 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
898321 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
898322 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
898323 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
898324 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
898325 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
898326 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
898327 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
898328 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
898329 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
898330 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
898331 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
898332 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
898333 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
898334 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
898335 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
898336 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
898337 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
898338 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
898339 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
898340 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
898341 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
898342 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
898343 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
898344 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
898345 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
898346 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
898347 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
898348 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
898349 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
898350 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
898351 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
898352 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
898353 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
898354 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
898355 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
898356 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
898357 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
898358 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
898359 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
898360 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
898361 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
898362 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
898363 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
898364 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
898365 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
898366 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
898367 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
898368 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
898369 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
898370 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
898371 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
898372 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
898373 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
898374 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
898375 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
898376 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
898377 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
898378 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
898379 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
898380 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
898381 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
898382 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
898383 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
898384 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
898385 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
898386 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
898387 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
898388 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
898389 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
898390 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
898391 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
898392 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
898393 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
898394 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
898395 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
898396 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
898397 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
898398 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
898399 Eight hundred ninety eight thousand three hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
898400 Eight hundred ninety eight thousand four hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 898301 ถึง 898400 (Eight hundred ninety eight thousand three hundred and one to Eight hundred ninety eight thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 898401-898500, 898501-898600, 898601-898700, 898701-898800, 898801-898900, 898901-899000, 899001-899100, 899101-899200, 899201-899300, 899301-899400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 898201-898300, 898101-898200, 898001-898100, 897901-898000, 897801-897900, 897701-897800, 897601-897700, 897501-897600, 897401-897500, 897301-897400