วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 898101 ถึง 898200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 898101 ถึง 898200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 898101 ถึง 898200 (Eight hundred ninety eight thousand one hundred and one to Eight hundred ninety eight thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
898101 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
898102 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
898103 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
898104 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
898105 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
898106 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
898107 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
898108 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
898109 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
898110 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
898111 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
898112 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
898113 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
898114 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
898115 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
898116 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
898117 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
898118 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
898119 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
898120 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
898121 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
898122 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
898123 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
898124 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
898125 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
898126 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
898127 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
898128 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
898129 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
898130 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
898131 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
898132 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
898133 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
898134 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
898135 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
898136 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
898137 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
898138 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
898139 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
898140 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
898141 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
898142 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
898143 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
898144 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
898145 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
898146 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
898147 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
898148 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
898149 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
898150 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
898151 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
898152 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
898153 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
898154 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
898155 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
898156 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
898157 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
898158 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
898159 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
898160 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
898161 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
898162 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
898163 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
898164 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
898165 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
898166 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
898167 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
898168 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
898169 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
898170 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
898171 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
898172 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
898173 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
898174 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
898175 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
898176 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
898177 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
898178 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
898179 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
898180 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
898181 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
898182 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
898183 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
898184 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
898185 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
898186 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
898187 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
898188 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
898189 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
898190 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
898191 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
898192 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
898193 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
898194 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
898195 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
898196 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
898197 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
898198 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
898199 Eight hundred ninety eight thousand one hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
898200 Eight hundred ninety eight thousand two hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 898101 ถึง 898200 (Eight hundred ninety eight thousand one hundred and one to Eight hundred ninety eight thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 898201-898300, 898301-898400, 898401-898500, 898501-898600, 898601-898700, 898701-898800, 898801-898900, 898901-899000, 899001-899100, 899101-899200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 898001-898100, 897901-898000, 897801-897900, 897701-897800, 897601-897700, 897501-897600, 897401-897500, 897301-897400, 897201-897300, 897101-897200