วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 897001 ถึง 897100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 897001 ถึง 897100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 897001 ถึง 897100 (Eight hundred ninety seven thousand and one to Eight hundred ninety seven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
897001 Eight hundred ninety seven thousand and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
897002 Eight hundred ninety seven thousand and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
897003 Eight hundred ninety seven thousand and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
897004 Eight hundred ninety seven thousand and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
897005 Eight hundred ninety seven thousand and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
897006 Eight hundred ninety seven thousand and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
897007 Eight hundred ninety seven thousand and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
897008 Eight hundred ninety seven thousand and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
897009 Eight hundred ninety seven thousand and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
897010 Eight hundred ninety seven thousand and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
897011 Eight hundred ninety seven thousand and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
897012 Eight hundred ninety seven thousand and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
897013 Eight hundred ninety seven thousand and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
897014 Eight hundred ninety seven thousand and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
897015 Eight hundred ninety seven thousand and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
897016 Eight hundred ninety seven thousand and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
897017 Eight hundred ninety seven thousand and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
897018 Eight hundred ninety seven thousand and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
897019 Eight hundred ninety seven thousand and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
897020 Eight hundred ninety seven thousand and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
897021 Eight hundred ninety seven thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
897022 Eight hundred ninety seven thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
897023 Eight hundred ninety seven thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
897024 Eight hundred ninety seven thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
897025 Eight hundred ninety seven thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
897026 Eight hundred ninety seven thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
897027 Eight hundred ninety seven thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
897028 Eight hundred ninety seven thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
897029 Eight hundred ninety seven thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
897030 Eight hundred ninety seven thousand and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
897031 Eight hundred ninety seven thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
897032 Eight hundred ninety seven thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
897033 Eight hundred ninety seven thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
897034 Eight hundred ninety seven thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
897035 Eight hundred ninety seven thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
897036 Eight hundred ninety seven thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
897037 Eight hundred ninety seven thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
897038 Eight hundred ninety seven thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
897039 Eight hundred ninety seven thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
897040 Eight hundred ninety seven thousand and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
897041 Eight hundred ninety seven thousand and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
897042 Eight hundred ninety seven thousand and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
897043 Eight hundred ninety seven thousand and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
897044 Eight hundred ninety seven thousand and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
897045 Eight hundred ninety seven thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
897046 Eight hundred ninety seven thousand and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
897047 Eight hundred ninety seven thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
897048 Eight hundred ninety seven thousand and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
897049 Eight hundred ninety seven thousand and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
897050 Eight hundred ninety seven thousand and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
897051 Eight hundred ninety seven thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
897052 Eight hundred ninety seven thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
897053 Eight hundred ninety seven thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
897054 Eight hundred ninety seven thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
897055 Eight hundred ninety seven thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
897056 Eight hundred ninety seven thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
897057 Eight hundred ninety seven thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
897058 Eight hundred ninety seven thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
897059 Eight hundred ninety seven thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
897060 Eight hundred ninety seven thousand and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
897061 Eight hundred ninety seven thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
897062 Eight hundred ninety seven thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
897063 Eight hundred ninety seven thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
897064 Eight hundred ninety seven thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
897065 Eight hundred ninety seven thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
897066 Eight hundred ninety seven thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
897067 Eight hundred ninety seven thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
897068 Eight hundred ninety seven thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
897069 Eight hundred ninety seven thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
897070 Eight hundred ninety seven thousand and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
897071 Eight hundred ninety seven thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
897072 Eight hundred ninety seven thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
897073 Eight hundred ninety seven thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
897074 Eight hundred ninety seven thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
897075 Eight hundred ninety seven thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
897076 Eight hundred ninety seven thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
897077 Eight hundred ninety seven thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
897078 Eight hundred ninety seven thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
897079 Eight hundred ninety seven thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
897080 Eight hundred ninety seven thousand and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
897081 Eight hundred ninety seven thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
897082 Eight hundred ninety seven thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
897083 Eight hundred ninety seven thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
897084 Eight hundred ninety seven thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
897085 Eight hundred ninety seven thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
897086 Eight hundred ninety seven thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
897087 Eight hundred ninety seven thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
897088 Eight hundred ninety seven thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
897089 Eight hundred ninety seven thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
897090 Eight hundred ninety seven thousand and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
897091 Eight hundred ninety seven thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
897092 Eight hundred ninety seven thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
897093 Eight hundred ninety seven thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
897094 Eight hundred ninety seven thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
897095 Eight hundred ninety seven thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
897096 Eight hundred ninety seven thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
897097 Eight hundred ninety seven thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
897098 Eight hundred ninety seven thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
897099 Eight hundred ninety seven thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
897100 Eight hundred ninety seven thousand one hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 897001 ถึง 897100 (Eight hundred ninety seven thousand and one to Eight hundred ninety seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 897101-897200, 897201-897300, 897301-897400, 897401-897500, 897501-897600, 897601-897700, 897701-897800, 897801-897900, 897901-898000, 898001-898100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 896901-897000, 896801-896900, 896701-896800, 896601-896700, 896501-896600, 896401-896500, 896301-896400, 896201-896300, 896101-896200, 896001-896100