วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 896501 ถึง 896600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 896501 ถึง 896600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 896501 ถึง 896600 (Eight hundred ninety six thousand five hundred and one to Eight hundred ninety six thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
896501 Eight hundred ninety six thousand five hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
896502 Eight hundred ninety six thousand five hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
896503 Eight hundred ninety six thousand five hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
896504 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
896505 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
896506 Eight hundred ninety six thousand five hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก
896507 Eight hundred ninety six thousand five hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
896508 Eight hundred ninety six thousand five hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
896509 Eight hundred ninety six thousand five hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
896510 Eight hundred ninety six thousand five hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
896511 Eight hundred ninety six thousand five hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
896512 Eight hundred ninety six thousand five hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
896513 Eight hundred ninety six thousand five hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
896514 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
896515 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
896516 Eight hundred ninety six thousand five hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
896517 Eight hundred ninety six thousand five hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
896518 Eight hundred ninety six thousand five hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
896519 Eight hundred ninety six thousand five hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
896520 Eight hundred ninety six thousand five hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
896521 Eight hundred ninety six thousand five hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
896522 Eight hundred ninety six thousand five hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
896523 Eight hundred ninety six thousand five hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
896524 Eight hundred ninety six thousand five hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
896525 Eight hundred ninety six thousand five hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
896526 Eight hundred ninety six thousand five hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
896527 Eight hundred ninety six thousand five hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
896528 Eight hundred ninety six thousand five hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
896529 Eight hundred ninety six thousand five hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
896530 Eight hundred ninety six thousand five hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
896531 Eight hundred ninety six thousand five hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
896532 Eight hundred ninety six thousand five hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
896533 Eight hundred ninety six thousand five hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
896534 Eight hundred ninety six thousand five hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
896535 Eight hundred ninety six thousand five hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
896536 Eight hundred ninety six thousand five hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
896537 Eight hundred ninety six thousand five hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
896538 Eight hundred ninety six thousand five hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
896539 Eight hundred ninety six thousand five hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
896540 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
896541 Eight hundred ninety six thousand five hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
896542 Eight hundred ninety six thousand five hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
896543 Eight hundred ninety six thousand five hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
896544 Eight hundred ninety six thousand five hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
896545 Eight hundred ninety six thousand five hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
896546 Eight hundred ninety six thousand five hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
896547 Eight hundred ninety six thousand five hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
896548 Eight hundred ninety six thousand five hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
896549 Eight hundred ninety six thousand five hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
896550 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
896551 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
896552 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
896553 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
896554 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
896555 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
896556 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
896557 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
896558 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
896559 Eight hundred ninety six thousand five hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
896560 Eight hundred ninety six thousand five hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
896561 Eight hundred ninety six thousand five hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
896562 Eight hundred ninety six thousand five hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
896563 Eight hundred ninety six thousand five hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
896564 Eight hundred ninety six thousand five hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
896565 Eight hundred ninety six thousand five hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
896566 Eight hundred ninety six thousand five hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
896567 Eight hundred ninety six thousand five hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
896568 Eight hundred ninety six thousand five hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
896569 Eight hundred ninety six thousand five hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
896570 Eight hundred ninety six thousand five hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
896571 Eight hundred ninety six thousand five hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
896572 Eight hundred ninety six thousand five hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
896573 Eight hundred ninety six thousand five hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
896574 Eight hundred ninety six thousand five hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
896575 Eight hundred ninety six thousand five hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
896576 Eight hundred ninety six thousand five hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
896577 Eight hundred ninety six thousand five hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
896578 Eight hundred ninety six thousand five hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
896579 Eight hundred ninety six thousand five hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
896580 Eight hundred ninety six thousand five hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
896581 Eight hundred ninety six thousand five hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
896582 Eight hundred ninety six thousand five hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
896583 Eight hundred ninety six thousand five hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
896584 Eight hundred ninety six thousand five hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
896585 Eight hundred ninety six thousand five hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
896586 Eight hundred ninety six thousand five hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
896587 Eight hundred ninety six thousand five hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
896588 Eight hundred ninety six thousand five hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
896589 Eight hundred ninety six thousand five hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
896590 Eight hundred ninety six thousand five hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
896591 Eight hundred ninety six thousand five hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
896592 Eight hundred ninety six thousand five hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
896593 Eight hundred ninety six thousand five hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
896594 Eight hundred ninety six thousand five hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
896595 Eight hundred ninety six thousand five hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
896596 Eight hundred ninety six thousand five hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
896597 Eight hundred ninety six thousand five hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
896598 Eight hundred ninety six thousand five hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
896599 Eight hundred ninety six thousand five hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
896600 Eight hundred ninety six thousand six hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 896501 ถึง 896600 (Eight hundred ninety six thousand five hundred and one to Eight hundred ninety six thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 896601-896700, 896701-896800, 896801-896900, 896901-897000, 897001-897100, 897101-897200, 897201-897300, 897301-897400, 897401-897500, 897501-897600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 896401-896500, 896301-896400, 896201-896300, 896101-896200, 896001-896100, 895901-896000, 895801-895900, 895701-895800, 895601-895700, 895501-895600