วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 896201 ถึง 896300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 896201 ถึง 896300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 896201 ถึง 896300 (Eight hundred ninety six thousand two hundred and one to Eight hundred ninety six thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
896201 Eight hundred ninety six thousand two hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
896202 Eight hundred ninety six thousand two hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สอง
896203 Eight hundred ninety six thousand two hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม
896204 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่
896205 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
896206 Eight hundred ninety six thousand two hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก
896207 Eight hundred ninety six thousand two hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
896208 Eight hundred ninety six thousand two hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด
896209 Eight hundred ninety six thousand two hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
896210 Eight hundred ninety six thousand two hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
896211 Eight hundred ninety six thousand two hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
896212 Eight hundred ninety six thousand two hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
896213 Eight hundred ninety six thousand two hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
896214 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
896215 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
896216 Eight hundred ninety six thousand two hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
896217 Eight hundred ninety six thousand two hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
896218 Eight hundred ninety six thousand two hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
896219 Eight hundred ninety six thousand two hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
896220 Eight hundred ninety six thousand two hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
896221 Eight hundred ninety six thousand two hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
896222 Eight hundred ninety six thousand two hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
896223 Eight hundred ninety six thousand two hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
896224 Eight hundred ninety six thousand two hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
896225 Eight hundred ninety six thousand two hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
896226 Eight hundred ninety six thousand two hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
896227 Eight hundred ninety six thousand two hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
896228 Eight hundred ninety six thousand two hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
896229 Eight hundred ninety six thousand two hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
896230 Eight hundred ninety six thousand two hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
896231 Eight hundred ninety six thousand two hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
896232 Eight hundred ninety six thousand two hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
896233 Eight hundred ninety six thousand two hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
896234 Eight hundred ninety six thousand two hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
896235 Eight hundred ninety six thousand two hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
896236 Eight hundred ninety six thousand two hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
896237 Eight hundred ninety six thousand two hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
896238 Eight hundred ninety six thousand two hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
896239 Eight hundred ninety six thousand two hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
896240 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
896241 Eight hundred ninety six thousand two hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
896242 Eight hundred ninety six thousand two hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
896243 Eight hundred ninety six thousand two hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
896244 Eight hundred ninety six thousand two hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
896245 Eight hundred ninety six thousand two hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
896246 Eight hundred ninety six thousand two hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
896247 Eight hundred ninety six thousand two hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
896248 Eight hundred ninety six thousand two hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
896249 Eight hundred ninety six thousand two hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
896250 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
896251 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
896252 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
896253 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
896254 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
896255 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
896256 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
896257 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
896258 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
896259 Eight hundred ninety six thousand two hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
896260 Eight hundred ninety six thousand two hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
896261 Eight hundred ninety six thousand two hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
896262 Eight hundred ninety six thousand two hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
896263 Eight hundred ninety six thousand two hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
896264 Eight hundred ninety six thousand two hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
896265 Eight hundred ninety six thousand two hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
896266 Eight hundred ninety six thousand two hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
896267 Eight hundred ninety six thousand two hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
896268 Eight hundred ninety six thousand two hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
896269 Eight hundred ninety six thousand two hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
896270 Eight hundred ninety six thousand two hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
896271 Eight hundred ninety six thousand two hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
896272 Eight hundred ninety six thousand two hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
896273 Eight hundred ninety six thousand two hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
896274 Eight hundred ninety six thousand two hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
896275 Eight hundred ninety six thousand two hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
896276 Eight hundred ninety six thousand two hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
896277 Eight hundred ninety six thousand two hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
896278 Eight hundred ninety six thousand two hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
896279 Eight hundred ninety six thousand two hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
896280 Eight hundred ninety six thousand two hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
896281 Eight hundred ninety six thousand two hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
896282 Eight hundred ninety six thousand two hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
896283 Eight hundred ninety six thousand two hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
896284 Eight hundred ninety six thousand two hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
896285 Eight hundred ninety six thousand two hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
896286 Eight hundred ninety six thousand two hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
896287 Eight hundred ninety six thousand two hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
896288 Eight hundred ninety six thousand two hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
896289 Eight hundred ninety six thousand two hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
896290 Eight hundred ninety six thousand two hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
896291 Eight hundred ninety six thousand two hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
896292 Eight hundred ninety six thousand two hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
896293 Eight hundred ninety six thousand two hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
896294 Eight hundred ninety six thousand two hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
896295 Eight hundred ninety six thousand two hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
896296 Eight hundred ninety six thousand two hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
896297 Eight hundred ninety six thousand two hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
896298 Eight hundred ninety six thousand two hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
896299 Eight hundred ninety six thousand two hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
896300 Eight hundred ninety six thousand three hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 896201 ถึง 896300 (Eight hundred ninety six thousand two hundred and one to Eight hundred ninety six thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 896301-896400, 896401-896500, 896501-896600, 896601-896700, 896701-896800, 896801-896900, 896901-897000, 897001-897100, 897101-897200, 897201-897300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 896101-896200, 896001-896100, 895901-896000, 895801-895900, 895701-895800, 895601-895700, 895501-895600, 895401-895500, 895301-895400, 895201-895300