วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 896001 ถึง 896100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 896001 ถึง 896100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 896001 ถึง 896100 (Eight hundred ninety six thousand and one to Eight hundred ninety six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
896001 Eight hundred ninety six thousand and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
896002 Eight hundred ninety six thousand and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง
896003 Eight hundred ninety six thousand and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม
896004 Eight hundred ninety six thousand and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่
896005 Eight hundred ninety six thousand and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า
896006 Eight hundred ninety six thousand and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก
896007 Eight hundred ninety six thousand and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
896008 Eight hundred ninety six thousand and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด
896009 Eight hundred ninety six thousand and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า
896010 Eight hundred ninety six thousand and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ
896011 Eight hundred ninety six thousand and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
896012 Eight hundred ninety six thousand and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
896013 Eight hundred ninety six thousand and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
896014 Eight hundred ninety six thousand and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
896015 Eight hundred ninety six thousand and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
896016 Eight hundred ninety six thousand and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
896017 Eight hundred ninety six thousand and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
896018 Eight hundred ninety six thousand and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
896019 Eight hundred ninety six thousand and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
896020 Eight hundred ninety six thousand and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
896021 Eight hundred ninety six thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
896022 Eight hundred ninety six thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
896023 Eight hundred ninety six thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
896024 Eight hundred ninety six thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
896025 Eight hundred ninety six thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
896026 Eight hundred ninety six thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
896027 Eight hundred ninety six thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
896028 Eight hundred ninety six thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
896029 Eight hundred ninety six thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
896030 Eight hundred ninety six thousand and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
896031 Eight hundred ninety six thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
896032 Eight hundred ninety six thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
896033 Eight hundred ninety six thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
896034 Eight hundred ninety six thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
896035 Eight hundred ninety six thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
896036 Eight hundred ninety six thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
896037 Eight hundred ninety six thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
896038 Eight hundred ninety six thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
896039 Eight hundred ninety six thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
896040 Eight hundred ninety six thousand and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
896041 Eight hundred ninety six thousand and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
896042 Eight hundred ninety six thousand and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
896043 Eight hundred ninety six thousand and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
896044 Eight hundred ninety six thousand and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
896045 Eight hundred ninety six thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
896046 Eight hundred ninety six thousand and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
896047 Eight hundred ninety six thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
896048 Eight hundred ninety six thousand and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
896049 Eight hundred ninety six thousand and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
896050 Eight hundred ninety six thousand and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
896051 Eight hundred ninety six thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
896052 Eight hundred ninety six thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
896053 Eight hundred ninety six thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
896054 Eight hundred ninety six thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
896055 Eight hundred ninety six thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
896056 Eight hundred ninety six thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
896057 Eight hundred ninety six thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
896058 Eight hundred ninety six thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
896059 Eight hundred ninety six thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
896060 Eight hundred ninety six thousand and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
896061 Eight hundred ninety six thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
896062 Eight hundred ninety six thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
896063 Eight hundred ninety six thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
896064 Eight hundred ninety six thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
896065 Eight hundred ninety six thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
896066 Eight hundred ninety six thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
896067 Eight hundred ninety six thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
896068 Eight hundred ninety six thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
896069 Eight hundred ninety six thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
896070 Eight hundred ninety six thousand and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
896071 Eight hundred ninety six thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
896072 Eight hundred ninety six thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
896073 Eight hundred ninety six thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
896074 Eight hundred ninety six thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
896075 Eight hundred ninety six thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
896076 Eight hundred ninety six thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
896077 Eight hundred ninety six thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
896078 Eight hundred ninety six thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
896079 Eight hundred ninety six thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
896080 Eight hundred ninety six thousand and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
896081 Eight hundred ninety six thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
896082 Eight hundred ninety six thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
896083 Eight hundred ninety six thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
896084 Eight hundred ninety six thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
896085 Eight hundred ninety six thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
896086 Eight hundred ninety six thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
896087 Eight hundred ninety six thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
896088 Eight hundred ninety six thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
896089 Eight hundred ninety six thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
896090 Eight hundred ninety six thousand and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
896091 Eight hundred ninety six thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
896092 Eight hundred ninety six thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
896093 Eight hundred ninety six thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
896094 Eight hundred ninety six thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
896095 Eight hundred ninety six thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
896096 Eight hundred ninety six thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
896097 Eight hundred ninety six thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
896098 Eight hundred ninety six thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
896099 Eight hundred ninety six thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
896100 Eight hundred ninety six thousand one hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 896001 ถึง 896100 (Eight hundred ninety six thousand and one to Eight hundred ninety six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 896101-896200, 896201-896300, 896301-896400, 896401-896500, 896501-896600, 896601-896700, 896701-896800, 896801-896900, 896901-897000, 897001-897100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 895901-896000, 895801-895900, 895701-895800, 895601-895700, 895501-895600, 895401-895500, 895301-895400, 895201-895300, 895101-895200, 895001-895100