วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 895001 ถึง 895100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 895001 ถึง 895100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 895001 ถึง 895100 (Eight hundred ninety five thousand and one to Eight hundred ninety five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
895001 Eight hundred ninety five thousand and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
895002 Eight hundred ninety five thousand and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
895003 Eight hundred ninety five thousand and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
895004 Eight hundred ninety five thousand and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
895005 Eight hundred ninety five thousand and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
895006 Eight hundred ninety five thousand and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก
895007 Eight hundred ninety five thousand and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
895008 Eight hundred ninety five thousand and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
895009 Eight hundred ninety five thousand and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
895010 Eight hundred ninety five thousand and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
895011 Eight hundred ninety five thousand and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
895012 Eight hundred ninety five thousand and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
895013 Eight hundred ninety five thousand and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
895014 Eight hundred ninety five thousand and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
895015 Eight hundred ninety five thousand and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
895016 Eight hundred ninety five thousand and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
895017 Eight hundred ninety five thousand and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
895018 Eight hundred ninety five thousand and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
895019 Eight hundred ninety five thousand and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
895020 Eight hundred ninety five thousand and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
895021 Eight hundred ninety five thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
895022 Eight hundred ninety five thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
895023 Eight hundred ninety five thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
895024 Eight hundred ninety five thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
895025 Eight hundred ninety five thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
895026 Eight hundred ninety five thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
895027 Eight hundred ninety five thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
895028 Eight hundred ninety five thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
895029 Eight hundred ninety five thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
895030 Eight hundred ninety five thousand and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
895031 Eight hundred ninety five thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
895032 Eight hundred ninety five thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
895033 Eight hundred ninety five thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
895034 Eight hundred ninety five thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
895035 Eight hundred ninety five thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
895036 Eight hundred ninety five thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
895037 Eight hundred ninety five thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
895038 Eight hundred ninety five thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
895039 Eight hundred ninety five thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
895040 Eight hundred ninety five thousand and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
895041 Eight hundred ninety five thousand and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
895042 Eight hundred ninety five thousand and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
895043 Eight hundred ninety five thousand and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
895044 Eight hundred ninety five thousand and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
895045 Eight hundred ninety five thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
895046 Eight hundred ninety five thousand and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
895047 Eight hundred ninety five thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
895048 Eight hundred ninety five thousand and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
895049 Eight hundred ninety five thousand and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
895050 Eight hundred ninety five thousand and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
895051 Eight hundred ninety five thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
895052 Eight hundred ninety five thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
895053 Eight hundred ninety five thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
895054 Eight hundred ninety five thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
895055 Eight hundred ninety five thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
895056 Eight hundred ninety five thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
895057 Eight hundred ninety five thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
895058 Eight hundred ninety five thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
895059 Eight hundred ninety five thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
895060 Eight hundred ninety five thousand and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
895061 Eight hundred ninety five thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
895062 Eight hundred ninety five thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
895063 Eight hundred ninety five thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
895064 Eight hundred ninety five thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
895065 Eight hundred ninety five thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
895066 Eight hundred ninety five thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
895067 Eight hundred ninety five thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
895068 Eight hundred ninety five thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
895069 Eight hundred ninety five thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
895070 Eight hundred ninety five thousand and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
895071 Eight hundred ninety five thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
895072 Eight hundred ninety five thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
895073 Eight hundred ninety five thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
895074 Eight hundred ninety five thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
895075 Eight hundred ninety five thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
895076 Eight hundred ninety five thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
895077 Eight hundred ninety five thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
895078 Eight hundred ninety five thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
895079 Eight hundred ninety five thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
895080 Eight hundred ninety five thousand and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
895081 Eight hundred ninety five thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
895082 Eight hundred ninety five thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
895083 Eight hundred ninety five thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
895084 Eight hundred ninety five thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
895085 Eight hundred ninety five thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
895086 Eight hundred ninety five thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
895087 Eight hundred ninety five thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
895088 Eight hundred ninety five thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
895089 Eight hundred ninety five thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
895090 Eight hundred ninety five thousand and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
895091 Eight hundred ninety five thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
895092 Eight hundred ninety five thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
895093 Eight hundred ninety five thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
895094 Eight hundred ninety five thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
895095 Eight hundred ninety five thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
895096 Eight hundred ninety five thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
895097 Eight hundred ninety five thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
895098 Eight hundred ninety five thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
895099 Eight hundred ninety five thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
895100 Eight hundred ninety five thousand one hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 895001 ถึง 895100 (Eight hundred ninety five thousand and one to Eight hundred ninety five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 895101-895200, 895201-895300, 895301-895400, 895401-895500, 895501-895600, 895601-895700, 895701-895800, 895801-895900, 895901-896000, 896001-896100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 894901-895000, 894801-894900, 894701-894800, 894601-894700, 894501-894600, 894401-894500, 894301-894400, 894201-894300, 894101-894200, 894001-894100