วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 894801 ถึง 894900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 894801 ถึง 894900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 894801 ถึง 894900 (Eight hundred ninety four thousand eight hundred and one to Eight hundred ninety four thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
894801 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
894802 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สอง
894803 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม
894804 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่
894805 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
894806 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก
894807 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
894808 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด
894809 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
894810 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
894811 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
894812 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
894813 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
894814 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
894815 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
894816 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
894817 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
894818 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
894819 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
894820 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
894821 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
894822 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
894823 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
894824 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
894825 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
894826 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
894827 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
894828 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
894829 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
894830 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
894831 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
894832 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
894833 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
894834 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
894835 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
894836 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
894837 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
894838 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
894839 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
894840 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
894841 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
894842 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
894843 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
894844 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
894845 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
894846 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
894847 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
894848 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
894849 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
894850 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
894851 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
894852 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
894853 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
894854 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
894855 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
894856 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
894857 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
894858 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
894859 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
894860 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
894861 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
894862 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
894863 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
894864 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
894865 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
894866 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
894867 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
894868 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
894869 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
894870 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
894871 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
894872 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
894873 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
894874 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
894875 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
894876 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
894877 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
894878 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
894879 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
894880 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
894881 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
894882 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
894883 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
894884 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
894885 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
894886 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
894887 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
894888 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
894889 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
894890 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
894891 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
894892 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
894893 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
894894 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
894895 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
894896 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
894897 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
894898 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
894899 Eight hundred ninety four thousand eight hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
894900 Eight hundred ninety four thousand nine hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 894801 ถึง 894900 (Eight hundred ninety four thousand eight hundred and one to Eight hundred ninety four thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 894901-895000, 895001-895100, 895101-895200, 895201-895300, 895301-895400, 895401-895500, 895501-895600, 895601-895700, 895701-895800, 895801-895900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 894701-894800, 894601-894700, 894501-894600, 894401-894500, 894301-894400, 894201-894300, 894101-894200, 894001-894100, 893901-894000, 893801-893900