วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 894601 ถึง 894700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 894601 ถึง 894700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 894601 ถึง 894700 (Eight hundred ninety four thousand six hundred and one to Eight hundred ninety four thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
894601 Eight hundred ninety four thousand six hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
894602 Eight hundred ninety four thousand six hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สอง
894603 Eight hundred ninety four thousand six hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม
894604 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่
894605 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า
894606 Eight hundred ninety four thousand six hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก
894607 Eight hundred ninety four thousand six hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
894608 Eight hundred ninety four thousand six hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด
894609 Eight hundred ninety four thousand six hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า
894610 Eight hundred ninety four thousand six hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ
894611 Eight hundred ninety four thousand six hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
894612 Eight hundred ninety four thousand six hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
894613 Eight hundred ninety four thousand six hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
894614 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
894615 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
894616 Eight hundred ninety four thousand six hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
894617 Eight hundred ninety four thousand six hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
894618 Eight hundred ninety four thousand six hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
894619 Eight hundred ninety four thousand six hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
894620 Eight hundred ninety four thousand six hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
894621 Eight hundred ninety four thousand six hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
894622 Eight hundred ninety four thousand six hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
894623 Eight hundred ninety four thousand six hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
894624 Eight hundred ninety four thousand six hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
894625 Eight hundred ninety four thousand six hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
894626 Eight hundred ninety four thousand six hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
894627 Eight hundred ninety four thousand six hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
894628 Eight hundred ninety four thousand six hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
894629 Eight hundred ninety four thousand six hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
894630 Eight hundred ninety four thousand six hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
894631 Eight hundred ninety four thousand six hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
894632 Eight hundred ninety four thousand six hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
894633 Eight hundred ninety four thousand six hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
894634 Eight hundred ninety four thousand six hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
894635 Eight hundred ninety four thousand six hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
894636 Eight hundred ninety four thousand six hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
894637 Eight hundred ninety four thousand six hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
894638 Eight hundred ninety four thousand six hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
894639 Eight hundred ninety four thousand six hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
894640 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
894641 Eight hundred ninety four thousand six hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
894642 Eight hundred ninety four thousand six hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
894643 Eight hundred ninety four thousand six hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
894644 Eight hundred ninety four thousand six hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
894645 Eight hundred ninety four thousand six hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
894646 Eight hundred ninety four thousand six hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
894647 Eight hundred ninety four thousand six hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
894648 Eight hundred ninety four thousand six hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
894649 Eight hundred ninety four thousand six hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
894650 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
894651 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
894652 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
894653 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
894654 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
894655 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
894656 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
894657 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
894658 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
894659 Eight hundred ninety four thousand six hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
894660 Eight hundred ninety four thousand six hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
894661 Eight hundred ninety four thousand six hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
894662 Eight hundred ninety four thousand six hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
894663 Eight hundred ninety four thousand six hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
894664 Eight hundred ninety four thousand six hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
894665 Eight hundred ninety four thousand six hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
894666 Eight hundred ninety four thousand six hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
894667 Eight hundred ninety four thousand six hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
894668 Eight hundred ninety four thousand six hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
894669 Eight hundred ninety four thousand six hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
894670 Eight hundred ninety four thousand six hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
894671 Eight hundred ninety four thousand six hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
894672 Eight hundred ninety four thousand six hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
894673 Eight hundred ninety four thousand six hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
894674 Eight hundred ninety four thousand six hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
894675 Eight hundred ninety four thousand six hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
894676 Eight hundred ninety four thousand six hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
894677 Eight hundred ninety four thousand six hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
894678 Eight hundred ninety four thousand six hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
894679 Eight hundred ninety four thousand six hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
894680 Eight hundred ninety four thousand six hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
894681 Eight hundred ninety four thousand six hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
894682 Eight hundred ninety four thousand six hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
894683 Eight hundred ninety four thousand six hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
894684 Eight hundred ninety four thousand six hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
894685 Eight hundred ninety four thousand six hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
894686 Eight hundred ninety four thousand six hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
894687 Eight hundred ninety four thousand six hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
894688 Eight hundred ninety four thousand six hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
894689 Eight hundred ninety four thousand six hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
894690 Eight hundred ninety four thousand six hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
894691 Eight hundred ninety four thousand six hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
894692 Eight hundred ninety four thousand six hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
894693 Eight hundred ninety four thousand six hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
894694 Eight hundred ninety four thousand six hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
894695 Eight hundred ninety four thousand six hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
894696 Eight hundred ninety four thousand six hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
894697 Eight hundred ninety four thousand six hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
894698 Eight hundred ninety four thousand six hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
894699 Eight hundred ninety four thousand six hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
894700 Eight hundred ninety four thousand seven hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 894601 ถึง 894700 (Eight hundred ninety four thousand six hundred and one to Eight hundred ninety four thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 894701-894800, 894801-894900, 894901-895000, 895001-895100, 895101-895200, 895201-895300, 895301-895400, 895401-895500, 895501-895600, 895601-895700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 894501-894600, 894401-894500, 894301-894400, 894201-894300, 894101-894200, 894001-894100, 893901-894000, 893801-893900, 893701-893800, 893601-893700