วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 894501 ถึง 894600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 894501 ถึง 894600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 894501 ถึง 894600 (Eight hundred ninety four thousand five hundred and one to Eight hundred ninety four thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
894501 Eight hundred ninety four thousand five hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
894502 Eight hundred ninety four thousand five hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
894503 Eight hundred ninety four thousand five hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
894504 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
894505 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
894506 Eight hundred ninety four thousand five hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก
894507 Eight hundred ninety four thousand five hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
894508 Eight hundred ninety four thousand five hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
894509 Eight hundred ninety four thousand five hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
894510 Eight hundred ninety four thousand five hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
894511 Eight hundred ninety four thousand five hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
894512 Eight hundred ninety four thousand five hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
894513 Eight hundred ninety four thousand five hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
894514 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
894515 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
894516 Eight hundred ninety four thousand five hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
894517 Eight hundred ninety four thousand five hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
894518 Eight hundred ninety four thousand five hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
894519 Eight hundred ninety four thousand five hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
894520 Eight hundred ninety four thousand five hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
894521 Eight hundred ninety four thousand five hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
894522 Eight hundred ninety four thousand five hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
894523 Eight hundred ninety four thousand five hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
894524 Eight hundred ninety four thousand five hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
894525 Eight hundred ninety four thousand five hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
894526 Eight hundred ninety four thousand five hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
894527 Eight hundred ninety four thousand five hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
894528 Eight hundred ninety four thousand five hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
894529 Eight hundred ninety four thousand five hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
894530 Eight hundred ninety four thousand five hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
894531 Eight hundred ninety four thousand five hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
894532 Eight hundred ninety four thousand five hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
894533 Eight hundred ninety four thousand five hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
894534 Eight hundred ninety four thousand five hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
894535 Eight hundred ninety four thousand five hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
894536 Eight hundred ninety four thousand five hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
894537 Eight hundred ninety four thousand five hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
894538 Eight hundred ninety four thousand five hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
894539 Eight hundred ninety four thousand five hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
894540 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
894541 Eight hundred ninety four thousand five hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
894542 Eight hundred ninety four thousand five hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
894543 Eight hundred ninety four thousand five hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
894544 Eight hundred ninety four thousand five hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
894545 Eight hundred ninety four thousand five hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
894546 Eight hundred ninety four thousand five hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
894547 Eight hundred ninety four thousand five hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
894548 Eight hundred ninety four thousand five hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
894549 Eight hundred ninety four thousand five hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
894550 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
894551 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
894552 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
894553 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
894554 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
894555 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
894556 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
894557 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
894558 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
894559 Eight hundred ninety four thousand five hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
894560 Eight hundred ninety four thousand five hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
894561 Eight hundred ninety four thousand five hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
894562 Eight hundred ninety four thousand five hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
894563 Eight hundred ninety four thousand five hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
894564 Eight hundred ninety four thousand five hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
894565 Eight hundred ninety four thousand five hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
894566 Eight hundred ninety four thousand five hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
894567 Eight hundred ninety four thousand five hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
894568 Eight hundred ninety four thousand five hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
894569 Eight hundred ninety four thousand five hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
894570 Eight hundred ninety four thousand five hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
894571 Eight hundred ninety four thousand five hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
894572 Eight hundred ninety four thousand five hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
894573 Eight hundred ninety four thousand five hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
894574 Eight hundred ninety four thousand five hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
894575 Eight hundred ninety four thousand five hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
894576 Eight hundred ninety four thousand five hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
894577 Eight hundred ninety four thousand five hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
894578 Eight hundred ninety four thousand five hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
894579 Eight hundred ninety four thousand five hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
894580 Eight hundred ninety four thousand five hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
894581 Eight hundred ninety four thousand five hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
894582 Eight hundred ninety four thousand five hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
894583 Eight hundred ninety four thousand five hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
894584 Eight hundred ninety four thousand five hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
894585 Eight hundred ninety four thousand five hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
894586 Eight hundred ninety four thousand five hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
894587 Eight hundred ninety four thousand five hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
894588 Eight hundred ninety four thousand five hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
894589 Eight hundred ninety four thousand five hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
894590 Eight hundred ninety four thousand five hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
894591 Eight hundred ninety four thousand five hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
894592 Eight hundred ninety four thousand five hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
894593 Eight hundred ninety four thousand five hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
894594 Eight hundred ninety four thousand five hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
894595 Eight hundred ninety four thousand five hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
894596 Eight hundred ninety four thousand five hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
894597 Eight hundred ninety four thousand five hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
894598 Eight hundred ninety four thousand five hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
894599 Eight hundred ninety four thousand five hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
894600 Eight hundred ninety four thousand six hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 894501 ถึง 894600 (Eight hundred ninety four thousand five hundred and one to Eight hundred ninety four thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 894601-894700, 894701-894800, 894801-894900, 894901-895000, 895001-895100, 895101-895200, 895201-895300, 895301-895400, 895401-895500, 895501-895600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 894401-894500, 894301-894400, 894201-894300, 894101-894200, 894001-894100, 893901-894000, 893801-893900, 893701-893800, 893601-893700, 893501-893600