วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 894301 ถึง 894400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 894301 ถึง 894400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 894301 ถึง 894400 (Eight hundred ninety four thousand three hundred and one to Eight hundred ninety four thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
894301 Eight hundred ninety four thousand three hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
894302 Eight hundred ninety four thousand three hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สอง
894303 Eight hundred ninety four thousand three hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม
894304 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่
894305 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
894306 Eight hundred ninety four thousand three hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก
894307 Eight hundred ninety four thousand three hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
894308 Eight hundred ninety four thousand three hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด
894309 Eight hundred ninety four thousand three hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
894310 Eight hundred ninety four thousand three hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
894311 Eight hundred ninety four thousand three hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
894312 Eight hundred ninety four thousand three hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
894313 Eight hundred ninety four thousand three hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
894314 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
894315 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
894316 Eight hundred ninety four thousand three hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
894317 Eight hundred ninety four thousand three hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
894318 Eight hundred ninety four thousand three hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
894319 Eight hundred ninety four thousand three hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
894320 Eight hundred ninety four thousand three hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
894321 Eight hundred ninety four thousand three hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
894322 Eight hundred ninety four thousand three hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
894323 Eight hundred ninety four thousand three hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
894324 Eight hundred ninety four thousand three hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
894325 Eight hundred ninety four thousand three hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
894326 Eight hundred ninety four thousand three hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
894327 Eight hundred ninety four thousand three hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
894328 Eight hundred ninety four thousand three hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
894329 Eight hundred ninety four thousand three hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
894330 Eight hundred ninety four thousand three hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
894331 Eight hundred ninety four thousand three hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
894332 Eight hundred ninety four thousand three hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
894333 Eight hundred ninety four thousand three hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
894334 Eight hundred ninety four thousand three hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
894335 Eight hundred ninety four thousand three hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
894336 Eight hundred ninety four thousand three hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
894337 Eight hundred ninety four thousand three hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
894338 Eight hundred ninety four thousand three hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
894339 Eight hundred ninety four thousand three hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
894340 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
894341 Eight hundred ninety four thousand three hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
894342 Eight hundred ninety four thousand three hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
894343 Eight hundred ninety four thousand three hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
894344 Eight hundred ninety four thousand three hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
894345 Eight hundred ninety four thousand three hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
894346 Eight hundred ninety four thousand three hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
894347 Eight hundred ninety four thousand three hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
894348 Eight hundred ninety four thousand three hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
894349 Eight hundred ninety four thousand three hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
894350 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
894351 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
894352 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
894353 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
894354 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
894355 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
894356 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
894357 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
894358 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
894359 Eight hundred ninety four thousand three hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
894360 Eight hundred ninety four thousand three hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
894361 Eight hundred ninety four thousand three hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
894362 Eight hundred ninety four thousand three hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
894363 Eight hundred ninety four thousand three hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
894364 Eight hundred ninety four thousand three hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
894365 Eight hundred ninety four thousand three hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
894366 Eight hundred ninety four thousand three hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
894367 Eight hundred ninety four thousand three hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
894368 Eight hundred ninety four thousand three hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
894369 Eight hundred ninety four thousand three hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
894370 Eight hundred ninety four thousand three hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
894371 Eight hundred ninety four thousand three hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
894372 Eight hundred ninety four thousand three hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
894373 Eight hundred ninety four thousand three hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
894374 Eight hundred ninety four thousand three hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
894375 Eight hundred ninety four thousand three hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
894376 Eight hundred ninety four thousand three hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
894377 Eight hundred ninety four thousand three hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
894378 Eight hundred ninety four thousand three hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
894379 Eight hundred ninety four thousand three hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
894380 Eight hundred ninety four thousand three hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
894381 Eight hundred ninety four thousand three hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
894382 Eight hundred ninety four thousand three hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
894383 Eight hundred ninety four thousand three hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
894384 Eight hundred ninety four thousand three hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
894385 Eight hundred ninety four thousand three hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
894386 Eight hundred ninety four thousand three hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
894387 Eight hundred ninety four thousand three hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
894388 Eight hundred ninety four thousand three hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
894389 Eight hundred ninety four thousand three hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
894390 Eight hundred ninety four thousand three hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
894391 Eight hundred ninety four thousand three hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
894392 Eight hundred ninety four thousand three hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
894393 Eight hundred ninety four thousand three hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
894394 Eight hundred ninety four thousand three hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
894395 Eight hundred ninety four thousand three hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
894396 Eight hundred ninety four thousand three hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
894397 Eight hundred ninety four thousand three hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
894398 Eight hundred ninety four thousand three hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
894399 Eight hundred ninety four thousand three hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
894400 Eight hundred ninety four thousand four hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 894301 ถึง 894400 (Eight hundred ninety four thousand three hundred and one to Eight hundred ninety four thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 894401-894500, 894501-894600, 894601-894700, 894701-894800, 894801-894900, 894901-895000, 895001-895100, 895101-895200, 895201-895300, 895301-895400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 894201-894300, 894101-894200, 894001-894100, 893901-894000, 893801-893900, 893701-893800, 893601-893700, 893501-893600, 893401-893500, 893301-893400