วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 894001 ถึง 894100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 894001 ถึง 894100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 894001 ถึง 894100 (Eight hundred ninety four thousand and one to Eight hundred ninety four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
894001 Eight hundred ninety four thousand and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
894002 Eight hundred ninety four thousand and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง
894003 Eight hundred ninety four thousand and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม
894004 Eight hundred ninety four thousand and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่
894005 Eight hundred ninety four thousand and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
894006 Eight hundred ninety four thousand and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก
894007 Eight hundred ninety four thousand and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
894008 Eight hundred ninety four thousand and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด
894009 Eight hundred ninety four thousand and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
894010 Eight hundred ninety four thousand and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
894011 Eight hundred ninety four thousand and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
894012 Eight hundred ninety four thousand and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
894013 Eight hundred ninety four thousand and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
894014 Eight hundred ninety four thousand and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
894015 Eight hundred ninety four thousand and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
894016 Eight hundred ninety four thousand and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
894017 Eight hundred ninety four thousand and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
894018 Eight hundred ninety four thousand and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
894019 Eight hundred ninety four thousand and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
894020 Eight hundred ninety four thousand and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
894021 Eight hundred ninety four thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
894022 Eight hundred ninety four thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
894023 Eight hundred ninety four thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
894024 Eight hundred ninety four thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
894025 Eight hundred ninety four thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
894026 Eight hundred ninety four thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
894027 Eight hundred ninety four thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
894028 Eight hundred ninety four thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
894029 Eight hundred ninety four thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
894030 Eight hundred ninety four thousand and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
894031 Eight hundred ninety four thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
894032 Eight hundred ninety four thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
894033 Eight hundred ninety four thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
894034 Eight hundred ninety four thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
894035 Eight hundred ninety four thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
894036 Eight hundred ninety four thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
894037 Eight hundred ninety four thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
894038 Eight hundred ninety four thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
894039 Eight hundred ninety four thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
894040 Eight hundred ninety four thousand and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
894041 Eight hundred ninety four thousand and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
894042 Eight hundred ninety four thousand and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
894043 Eight hundred ninety four thousand and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
894044 Eight hundred ninety four thousand and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
894045 Eight hundred ninety four thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
894046 Eight hundred ninety four thousand and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
894047 Eight hundred ninety four thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
894048 Eight hundred ninety four thousand and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
894049 Eight hundred ninety four thousand and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
894050 Eight hundred ninety four thousand and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
894051 Eight hundred ninety four thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
894052 Eight hundred ninety four thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
894053 Eight hundred ninety four thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
894054 Eight hundred ninety four thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
894055 Eight hundred ninety four thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
894056 Eight hundred ninety four thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
894057 Eight hundred ninety four thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
894058 Eight hundred ninety four thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
894059 Eight hundred ninety four thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
894060 Eight hundred ninety four thousand and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
894061 Eight hundred ninety four thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
894062 Eight hundred ninety four thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
894063 Eight hundred ninety four thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
894064 Eight hundred ninety four thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
894065 Eight hundred ninety four thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
894066 Eight hundred ninety four thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
894067 Eight hundred ninety four thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
894068 Eight hundred ninety four thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
894069 Eight hundred ninety four thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
894070 Eight hundred ninety four thousand and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
894071 Eight hundred ninety four thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
894072 Eight hundred ninety four thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
894073 Eight hundred ninety four thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
894074 Eight hundred ninety four thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
894075 Eight hundred ninety four thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
894076 Eight hundred ninety four thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
894077 Eight hundred ninety four thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
894078 Eight hundred ninety four thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
894079 Eight hundred ninety four thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
894080 Eight hundred ninety four thousand and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
894081 Eight hundred ninety four thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
894082 Eight hundred ninety four thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
894083 Eight hundred ninety four thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
894084 Eight hundred ninety four thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
894085 Eight hundred ninety four thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
894086 Eight hundred ninety four thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
894087 Eight hundred ninety four thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
894088 Eight hundred ninety four thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
894089 Eight hundred ninety four thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
894090 Eight hundred ninety four thousand and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
894091 Eight hundred ninety four thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
894092 Eight hundred ninety four thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
894093 Eight hundred ninety four thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
894094 Eight hundred ninety four thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
894095 Eight hundred ninety four thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
894096 Eight hundred ninety four thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
894097 Eight hundred ninety four thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
894098 Eight hundred ninety four thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
894099 Eight hundred ninety four thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
894100 Eight hundred ninety four thousand one hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 894001 ถึง 894100 (Eight hundred ninety four thousand and one to Eight hundred ninety four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 894101-894200, 894201-894300, 894301-894400, 894401-894500, 894501-894600, 894601-894700, 894701-894800, 894801-894900, 894901-895000, 895001-895100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 893901-894000, 893801-893900, 893701-893800, 893601-893700, 893501-893600, 893401-893500, 893301-893400, 893201-893300, 893101-893200, 893001-893100