วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 893901 ถึง 894000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 893901 ถึง 894000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 893901 ถึง 894000 (Eight hundred ninety three thousand nine hundred and one to Eight hundred ninety four thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
893901 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
893902 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
893903 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
893904 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
893905 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
893906 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก
893907 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
893908 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
893909 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
893910 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
893911 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
893912 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
893913 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
893914 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
893915 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
893916 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
893917 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
893918 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
893919 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
893920 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
893921 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
893922 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
893923 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
893924 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
893925 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
893926 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
893927 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
893928 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
893929 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
893930 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
893931 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
893932 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
893933 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
893934 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
893935 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
893936 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
893937 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
893938 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
893939 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
893940 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
893941 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
893942 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
893943 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
893944 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
893945 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
893946 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
893947 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
893948 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
893949 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
893950 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
893951 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
893952 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
893953 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
893954 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
893955 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
893956 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
893957 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
893958 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
893959 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
893960 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
893961 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
893962 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
893963 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
893964 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
893965 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
893966 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
893967 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
893968 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
893969 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
893970 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
893971 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
893972 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
893973 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
893974 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
893975 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
893976 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
893977 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
893978 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
893979 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
893980 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
893981 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
893982 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
893983 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
893984 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
893985 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
893986 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
893987 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
893988 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
893989 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
893990 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
893991 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
893992 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
893993 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
893994 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
893995 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
893996 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
893997 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
893998 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
893999 Eight hundred ninety three thousand nine hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
894000 Eight hundred ninety four thousandเอท ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 893901 ถึง 894000 (Eight hundred ninety three thousand nine hundred and one to Eight hundred ninety four thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 894001-894100, 894101-894200, 894201-894300, 894301-894400, 894401-894500, 894501-894600, 894601-894700, 894701-894800, 894801-894900, 894901-895000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 893801-893900, 893701-893800, 893601-893700, 893501-893600, 893401-893500, 893301-893400, 893201-893300, 893101-893200, 893001-893100, 892901-893000