วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 893801 ถึง 893900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 893801 ถึง 893900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 893801 ถึง 893900 (Eight hundred ninety three thousand eight hundred and one to Eight hundred ninety three thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
893801 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
893802 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สอง
893803 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม
893804 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่
893805 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
893806 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก
893807 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
893808 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด
893809 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
893810 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
893811 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
893812 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
893813 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
893814 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
893815 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
893816 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
893817 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
893818 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
893819 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
893820 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
893821 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
893822 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
893823 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
893824 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
893825 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
893826 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
893827 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
893828 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
893829 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
893830 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
893831 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
893832 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
893833 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
893834 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
893835 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
893836 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
893837 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
893838 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
893839 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
893840 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
893841 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
893842 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
893843 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
893844 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
893845 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
893846 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
893847 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
893848 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
893849 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
893850 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
893851 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
893852 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
893853 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
893854 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
893855 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
893856 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
893857 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
893858 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
893859 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
893860 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
893861 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
893862 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
893863 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
893864 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
893865 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
893866 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
893867 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
893868 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
893869 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
893870 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
893871 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
893872 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
893873 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
893874 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
893875 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
893876 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
893877 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
893878 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
893879 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
893880 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
893881 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
893882 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
893883 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
893884 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
893885 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
893886 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
893887 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
893888 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
893889 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
893890 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
893891 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
893892 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
893893 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
893894 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
893895 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
893896 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
893897 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
893898 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
893899 Eight hundred ninety three thousand eight hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
893900 Eight hundred ninety three thousand nine hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 893801 ถึง 893900 (Eight hundred ninety three thousand eight hundred and one to Eight hundred ninety three thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 893901-894000, 894001-894100, 894101-894200, 894201-894300, 894301-894400, 894401-894500, 894501-894600, 894601-894700, 894701-894800, 894801-894900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 893701-893800, 893601-893700, 893501-893600, 893401-893500, 893301-893400, 893201-893300, 893101-893200, 893001-893100, 892901-893000, 892801-892900