วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 892001 ถึง 892100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 892001 ถึง 892100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 892001 ถึง 892100 (Eight hundred ninety two thousand and one to Eight hundred ninety two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
892001 Eight hundred ninety two thousand and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
892002 Eight hundred ninety two thousand and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง
892003 Eight hundred ninety two thousand and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม
892004 Eight hundred ninety two thousand and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่
892005 Eight hundred ninety two thousand and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
892006 Eight hundred ninety two thousand and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก
892007 Eight hundred ninety two thousand and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
892008 Eight hundred ninety two thousand and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด
892009 Eight hundred ninety two thousand and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
892010 Eight hundred ninety two thousand and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
892011 Eight hundred ninety two thousand and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
892012 Eight hundred ninety two thousand and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
892013 Eight hundred ninety two thousand and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
892014 Eight hundred ninety two thousand and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
892015 Eight hundred ninety two thousand and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
892016 Eight hundred ninety two thousand and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
892017 Eight hundred ninety two thousand and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
892018 Eight hundred ninety two thousand and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
892019 Eight hundred ninety two thousand and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
892020 Eight hundred ninety two thousand and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
892021 Eight hundred ninety two thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
892022 Eight hundred ninety two thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
892023 Eight hundred ninety two thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
892024 Eight hundred ninety two thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
892025 Eight hundred ninety two thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
892026 Eight hundred ninety two thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
892027 Eight hundred ninety two thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
892028 Eight hundred ninety two thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
892029 Eight hundred ninety two thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
892030 Eight hundred ninety two thousand and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
892031 Eight hundred ninety two thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
892032 Eight hundred ninety two thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
892033 Eight hundred ninety two thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
892034 Eight hundred ninety two thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
892035 Eight hundred ninety two thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
892036 Eight hundred ninety two thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
892037 Eight hundred ninety two thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
892038 Eight hundred ninety two thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
892039 Eight hundred ninety two thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
892040 Eight hundred ninety two thousand and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
892041 Eight hundred ninety two thousand and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
892042 Eight hundred ninety two thousand and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
892043 Eight hundred ninety two thousand and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
892044 Eight hundred ninety two thousand and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
892045 Eight hundred ninety two thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
892046 Eight hundred ninety two thousand and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
892047 Eight hundred ninety two thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
892048 Eight hundred ninety two thousand and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
892049 Eight hundred ninety two thousand and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
892050 Eight hundred ninety two thousand and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
892051 Eight hundred ninety two thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
892052 Eight hundred ninety two thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
892053 Eight hundred ninety two thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
892054 Eight hundred ninety two thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
892055 Eight hundred ninety two thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
892056 Eight hundred ninety two thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
892057 Eight hundred ninety two thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
892058 Eight hundred ninety two thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
892059 Eight hundred ninety two thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
892060 Eight hundred ninety two thousand and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
892061 Eight hundred ninety two thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
892062 Eight hundred ninety two thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
892063 Eight hundred ninety two thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
892064 Eight hundred ninety two thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
892065 Eight hundred ninety two thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
892066 Eight hundred ninety two thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
892067 Eight hundred ninety two thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
892068 Eight hundred ninety two thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
892069 Eight hundred ninety two thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
892070 Eight hundred ninety two thousand and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
892071 Eight hundred ninety two thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
892072 Eight hundred ninety two thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
892073 Eight hundred ninety two thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
892074 Eight hundred ninety two thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
892075 Eight hundred ninety two thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
892076 Eight hundred ninety two thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
892077 Eight hundred ninety two thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
892078 Eight hundred ninety two thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
892079 Eight hundred ninety two thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
892080 Eight hundred ninety two thousand and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
892081 Eight hundred ninety two thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
892082 Eight hundred ninety two thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
892083 Eight hundred ninety two thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
892084 Eight hundred ninety two thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
892085 Eight hundred ninety two thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
892086 Eight hundred ninety two thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
892087 Eight hundred ninety two thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
892088 Eight hundred ninety two thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
892089 Eight hundred ninety two thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
892090 Eight hundred ninety two thousand and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
892091 Eight hundred ninety two thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
892092 Eight hundred ninety two thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
892093 Eight hundred ninety two thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
892094 Eight hundred ninety two thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
892095 Eight hundred ninety two thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
892096 Eight hundred ninety two thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
892097 Eight hundred ninety two thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
892098 Eight hundred ninety two thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
892099 Eight hundred ninety two thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
892100 Eight hundred ninety two thousand one hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 892001 ถึง 892100 (Eight hundred ninety two thousand and one to Eight hundred ninety two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 892101-892200, 892201-892300, 892301-892400, 892401-892500, 892501-892600, 892601-892700, 892701-892800, 892801-892900, 892901-893000, 893001-893100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 891901-892000, 891801-891900, 891701-891800, 891601-891700, 891501-891600, 891401-891500, 891301-891400, 891201-891300, 891101-891200, 891001-891100