วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 891001 ถึง 891100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 891001 ถึง 891100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 891001 ถึง 891100 (Eight hundred ninety one thousand and one to Eight hundred ninety one thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
891001 Eight hundred ninety one thousand and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
891002 Eight hundred ninety one thousand and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
891003 Eight hundred ninety one thousand and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
891004 Eight hundred ninety one thousand and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
891005 Eight hundred ninety one thousand and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
891006 Eight hundred ninety one thousand and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
891007 Eight hundred ninety one thousand and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
891008 Eight hundred ninety one thousand and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
891009 Eight hundred ninety one thousand and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
891010 Eight hundred ninety one thousand and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
891011 Eight hundred ninety one thousand and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
891012 Eight hundred ninety one thousand and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
891013 Eight hundred ninety one thousand and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
891014 Eight hundred ninety one thousand and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
891015 Eight hundred ninety one thousand and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
891016 Eight hundred ninety one thousand and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
891017 Eight hundred ninety one thousand and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
891018 Eight hundred ninety one thousand and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
891019 Eight hundred ninety one thousand and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
891020 Eight hundred ninety one thousand and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
891021 Eight hundred ninety one thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
891022 Eight hundred ninety one thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
891023 Eight hundred ninety one thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
891024 Eight hundred ninety one thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
891025 Eight hundred ninety one thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
891026 Eight hundred ninety one thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
891027 Eight hundred ninety one thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
891028 Eight hundred ninety one thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
891029 Eight hundred ninety one thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
891030 Eight hundred ninety one thousand and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
891031 Eight hundred ninety one thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
891032 Eight hundred ninety one thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
891033 Eight hundred ninety one thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
891034 Eight hundred ninety one thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
891035 Eight hundred ninety one thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
891036 Eight hundred ninety one thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
891037 Eight hundred ninety one thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
891038 Eight hundred ninety one thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
891039 Eight hundred ninety one thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
891040 Eight hundred ninety one thousand and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
891041 Eight hundred ninety one thousand and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
891042 Eight hundred ninety one thousand and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
891043 Eight hundred ninety one thousand and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
891044 Eight hundred ninety one thousand and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
891045 Eight hundred ninety one thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
891046 Eight hundred ninety one thousand and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
891047 Eight hundred ninety one thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
891048 Eight hundred ninety one thousand and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
891049 Eight hundred ninety one thousand and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
891050 Eight hundred ninety one thousand and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
891051 Eight hundred ninety one thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
891052 Eight hundred ninety one thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
891053 Eight hundred ninety one thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
891054 Eight hundred ninety one thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
891055 Eight hundred ninety one thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
891056 Eight hundred ninety one thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
891057 Eight hundred ninety one thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
891058 Eight hundred ninety one thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
891059 Eight hundred ninety one thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
891060 Eight hundred ninety one thousand and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
891061 Eight hundred ninety one thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
891062 Eight hundred ninety one thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
891063 Eight hundred ninety one thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
891064 Eight hundred ninety one thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
891065 Eight hundred ninety one thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
891066 Eight hundred ninety one thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
891067 Eight hundred ninety one thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
891068 Eight hundred ninety one thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
891069 Eight hundred ninety one thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
891070 Eight hundred ninety one thousand and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
891071 Eight hundred ninety one thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
891072 Eight hundred ninety one thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
891073 Eight hundred ninety one thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
891074 Eight hundred ninety one thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
891075 Eight hundred ninety one thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
891076 Eight hundred ninety one thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
891077 Eight hundred ninety one thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
891078 Eight hundred ninety one thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
891079 Eight hundred ninety one thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
891080 Eight hundred ninety one thousand and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
891081 Eight hundred ninety one thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
891082 Eight hundred ninety one thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
891083 Eight hundred ninety one thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
891084 Eight hundred ninety one thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
891085 Eight hundred ninety one thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
891086 Eight hundred ninety one thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
891087 Eight hundred ninety one thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
891088 Eight hundred ninety one thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
891089 Eight hundred ninety one thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
891090 Eight hundred ninety one thousand and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
891091 Eight hundred ninety one thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
891092 Eight hundred ninety one thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
891093 Eight hundred ninety one thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
891094 Eight hundred ninety one thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
891095 Eight hundred ninety one thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
891096 Eight hundred ninety one thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
891097 Eight hundred ninety one thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
891098 Eight hundred ninety one thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
891099 Eight hundred ninety one thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
891100 Eight hundred ninety one thousand one hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 891001 ถึง 891100 (Eight hundred ninety one thousand and one to Eight hundred ninety one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 891101-891200, 891201-891300, 891301-891400, 891401-891500, 891501-891600, 891601-891700, 891701-891800, 891801-891900, 891901-892000, 892001-892100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 890901-891000, 890801-890900, 890701-890800, 890601-890700, 890501-890600, 890401-890500, 890301-890400, 890201-890300, 890101-890200, 890001-890100