วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 890901 ถึง 891000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 890901 ถึง 891000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 890901 ถึง 891000 (Eight hundred ninety thousand nine hundred and one to Eight hundred ninety one thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
890901 Eight hundred ninety thousand nine hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
890902 Eight hundred ninety thousand nine hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สอง
890903 Eight hundred ninety thousand nine hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม
890904 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่
890905 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า
890906 Eight hundred ninety thousand nine hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก
890907 Eight hundred ninety thousand nine hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด
890908 Eight hundred ninety thousand nine hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด
890909 Eight hundred ninety thousand nine hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า
890910 Eight hundred ninety thousand nine hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ
890911 Eight hundred ninety thousand nine hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
890912 Eight hundred ninety thousand nine hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
890913 Eight hundred ninety thousand nine hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
890914 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
890915 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
890916 Eight hundred ninety thousand nine hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
890917 Eight hundred ninety thousand nine hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
890918 Eight hundred ninety thousand nine hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
890919 Eight hundred ninety thousand nine hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
890920 Eight hundred ninety thousand nine hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
890921 Eight hundred ninety thousand nine hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
890922 Eight hundred ninety thousand nine hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
890923 Eight hundred ninety thousand nine hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
890924 Eight hundred ninety thousand nine hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
890925 Eight hundred ninety thousand nine hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
890926 Eight hundred ninety thousand nine hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
890927 Eight hundred ninety thousand nine hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
890928 Eight hundred ninety thousand nine hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
890929 Eight hundred ninety thousand nine hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
890930 Eight hundred ninety thousand nine hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
890931 Eight hundred ninety thousand nine hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
890932 Eight hundred ninety thousand nine hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
890933 Eight hundred ninety thousand nine hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
890934 Eight hundred ninety thousand nine hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
890935 Eight hundred ninety thousand nine hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
890936 Eight hundred ninety thousand nine hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
890937 Eight hundred ninety thousand nine hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
890938 Eight hundred ninety thousand nine hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
890939 Eight hundred ninety thousand nine hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
890940 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
890941 Eight hundred ninety thousand nine hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
890942 Eight hundred ninety thousand nine hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
890943 Eight hundred ninety thousand nine hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
890944 Eight hundred ninety thousand nine hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
890945 Eight hundred ninety thousand nine hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
890946 Eight hundred ninety thousand nine hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
890947 Eight hundred ninety thousand nine hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
890948 Eight hundred ninety thousand nine hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
890949 Eight hundred ninety thousand nine hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
890950 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
890951 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
890952 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
890953 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
890954 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
890955 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
890956 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
890957 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
890958 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
890959 Eight hundred ninety thousand nine hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
890960 Eight hundred ninety thousand nine hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
890961 Eight hundred ninety thousand nine hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
890962 Eight hundred ninety thousand nine hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
890963 Eight hundred ninety thousand nine hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
890964 Eight hundred ninety thousand nine hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
890965 Eight hundred ninety thousand nine hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
890966 Eight hundred ninety thousand nine hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
890967 Eight hundred ninety thousand nine hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
890968 Eight hundred ninety thousand nine hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
890969 Eight hundred ninety thousand nine hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
890970 Eight hundred ninety thousand nine hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
890971 Eight hundred ninety thousand nine hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
890972 Eight hundred ninety thousand nine hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
890973 Eight hundred ninety thousand nine hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
890974 Eight hundred ninety thousand nine hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
890975 Eight hundred ninety thousand nine hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
890976 Eight hundred ninety thousand nine hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
890977 Eight hundred ninety thousand nine hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
890978 Eight hundred ninety thousand nine hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
890979 Eight hundred ninety thousand nine hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
890980 Eight hundred ninety thousand nine hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
890981 Eight hundred ninety thousand nine hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
890982 Eight hundred ninety thousand nine hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
890983 Eight hundred ninety thousand nine hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
890984 Eight hundred ninety thousand nine hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
890985 Eight hundred ninety thousand nine hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
890986 Eight hundred ninety thousand nine hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
890987 Eight hundred ninety thousand nine hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
890988 Eight hundred ninety thousand nine hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
890989 Eight hundred ninety thousand nine hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
890990 Eight hundred ninety thousand nine hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
890991 Eight hundred ninety thousand nine hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
890992 Eight hundred ninety thousand nine hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
890993 Eight hundred ninety thousand nine hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
890994 Eight hundred ninety thousand nine hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
890995 Eight hundred ninety thousand nine hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
890996 Eight hundred ninety thousand nine hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
890997 Eight hundred ninety thousand nine hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
890998 Eight hundred ninety thousand nine hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
890999 Eight hundred ninety thousand nine hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
891000 Eight hundred ninety one thousandเอท ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 890901 ถึง 891000 (Eight hundred ninety thousand nine hundred and one to Eight hundred ninety one thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 891001-891100, 891101-891200, 891201-891300, 891301-891400, 891401-891500, 891501-891600, 891601-891700, 891701-891800, 891801-891900, 891901-892000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 890801-890900, 890701-890800, 890601-890700, 890501-890600, 890401-890500, 890301-890400, 890201-890300, 890101-890200, 890001-890100, 889901-890000