วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 890701 ถึง 890800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 890701 ถึง 890800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 890701 ถึง 890800 (Eight hundred ninety thousand seven hundred and one to Eight hundred ninety thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
890701 Eight hundred ninety thousand seven hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
890702 Eight hundred ninety thousand seven hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สอง
890703 Eight hundred ninety thousand seven hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม
890704 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่
890705 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า
890706 Eight hundred ninety thousand seven hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก
890707 Eight hundred ninety thousand seven hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
890708 Eight hundred ninety thousand seven hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด
890709 Eight hundred ninety thousand seven hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า
890710 Eight hundred ninety thousand seven hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ
890711 Eight hundred ninety thousand seven hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
890712 Eight hundred ninety thousand seven hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
890713 Eight hundred ninety thousand seven hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
890714 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
890715 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
890716 Eight hundred ninety thousand seven hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
890717 Eight hundred ninety thousand seven hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
890718 Eight hundred ninety thousand seven hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
890719 Eight hundred ninety thousand seven hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
890720 Eight hundred ninety thousand seven hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
890721 Eight hundred ninety thousand seven hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
890722 Eight hundred ninety thousand seven hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
890723 Eight hundred ninety thousand seven hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
890724 Eight hundred ninety thousand seven hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
890725 Eight hundred ninety thousand seven hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
890726 Eight hundred ninety thousand seven hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
890727 Eight hundred ninety thousand seven hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
890728 Eight hundred ninety thousand seven hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
890729 Eight hundred ninety thousand seven hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
890730 Eight hundred ninety thousand seven hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
890731 Eight hundred ninety thousand seven hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
890732 Eight hundred ninety thousand seven hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
890733 Eight hundred ninety thousand seven hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
890734 Eight hundred ninety thousand seven hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
890735 Eight hundred ninety thousand seven hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
890736 Eight hundred ninety thousand seven hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
890737 Eight hundred ninety thousand seven hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
890738 Eight hundred ninety thousand seven hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
890739 Eight hundred ninety thousand seven hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
890740 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
890741 Eight hundred ninety thousand seven hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
890742 Eight hundred ninety thousand seven hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
890743 Eight hundred ninety thousand seven hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
890744 Eight hundred ninety thousand seven hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
890745 Eight hundred ninety thousand seven hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
890746 Eight hundred ninety thousand seven hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
890747 Eight hundred ninety thousand seven hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
890748 Eight hundred ninety thousand seven hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
890749 Eight hundred ninety thousand seven hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
890750 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
890751 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
890752 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
890753 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
890754 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
890755 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
890756 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
890757 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
890758 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
890759 Eight hundred ninety thousand seven hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
890760 Eight hundred ninety thousand seven hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
890761 Eight hundred ninety thousand seven hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
890762 Eight hundred ninety thousand seven hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
890763 Eight hundred ninety thousand seven hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
890764 Eight hundred ninety thousand seven hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
890765 Eight hundred ninety thousand seven hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
890766 Eight hundred ninety thousand seven hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
890767 Eight hundred ninety thousand seven hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
890768 Eight hundred ninety thousand seven hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
890769 Eight hundred ninety thousand seven hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
890770 Eight hundred ninety thousand seven hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
890771 Eight hundred ninety thousand seven hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
890772 Eight hundred ninety thousand seven hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
890773 Eight hundred ninety thousand seven hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
890774 Eight hundred ninety thousand seven hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
890775 Eight hundred ninety thousand seven hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
890776 Eight hundred ninety thousand seven hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
890777 Eight hundred ninety thousand seven hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
890778 Eight hundred ninety thousand seven hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
890779 Eight hundred ninety thousand seven hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
890780 Eight hundred ninety thousand seven hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
890781 Eight hundred ninety thousand seven hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
890782 Eight hundred ninety thousand seven hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
890783 Eight hundred ninety thousand seven hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
890784 Eight hundred ninety thousand seven hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
890785 Eight hundred ninety thousand seven hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
890786 Eight hundred ninety thousand seven hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
890787 Eight hundred ninety thousand seven hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
890788 Eight hundred ninety thousand seven hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
890789 Eight hundred ninety thousand seven hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
890790 Eight hundred ninety thousand seven hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
890791 Eight hundred ninety thousand seven hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
890792 Eight hundred ninety thousand seven hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
890793 Eight hundred ninety thousand seven hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
890794 Eight hundred ninety thousand seven hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
890795 Eight hundred ninety thousand seven hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
890796 Eight hundred ninety thousand seven hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
890797 Eight hundred ninety thousand seven hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
890798 Eight hundred ninety thousand seven hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
890799 Eight hundred ninety thousand seven hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
890800 Eight hundred ninety thousand eight hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 890701 ถึง 890800 (Eight hundred ninety thousand seven hundred and one to Eight hundred ninety thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 890801-890900, 890901-891000, 891001-891100, 891101-891200, 891201-891300, 891301-891400, 891401-891500, 891501-891600, 891601-891700, 891701-891800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 890601-890700, 890501-890600, 890401-890500, 890301-890400, 890201-890300, 890101-890200, 890001-890100, 889901-890000, 889801-889900, 889701-889800