วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 890401 ถึง 890500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 890401 ถึง 890500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 890401 ถึง 890500 (Eight hundred ninety thousand four hundred and one to Eight hundred ninety thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
890401 Eight hundred ninety thousand four hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หนึ่ง
890402 Eight hundred ninety thousand four hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สอง
890403 Eight hundred ninety thousand four hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม
890404 Eight hundred ninety thousand four hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่
890405 Eight hundred ninety thousand four hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า
890406 Eight hundred ninety thousand four hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก
890407 Eight hundred ninety thousand four hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด
890408 Eight hundred ninety thousand four hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด
890409 Eight hundred ninety thousand four hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า
890410 Eight hundred ninety thousand four hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ
890411 Eight hundred ninety thousand four hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
890412 Eight hundred ninety thousand four hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
890413 Eight hundred ninety thousand four hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
890414 Eight hundred ninety thousand four hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
890415 Eight hundred ninety thousand four hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
890416 Eight hundred ninety thousand four hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​หก
890417 Eight hundred ninety thousand four hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
890418 Eight hundred ninety thousand four hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
890419 Eight hundred ninety thousand four hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
890420 Eight hundred ninety thousand four hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
890421 Eight hundred ninety thousand four hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
890422 Eight hundred ninety thousand four hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
890423 Eight hundred ninety thousand four hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
890424 Eight hundred ninety thousand four hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
890425 Eight hundred ninety thousand four hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
890426 Eight hundred ninety thousand four hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
890427 Eight hundred ninety thousand four hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
890428 Eight hundred ninety thousand four hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
890429 Eight hundred ninety thousand four hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
890430 Eight hundred ninety thousand four hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
890431 Eight hundred ninety thousand four hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
890432 Eight hundred ninety thousand four hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
890433 Eight hundred ninety thousand four hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
890434 Eight hundred ninety thousand four hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
890435 Eight hundred ninety thousand four hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
890436 Eight hundred ninety thousand four hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
890437 Eight hundred ninety thousand four hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
890438 Eight hundred ninety thousand four hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
890439 Eight hundred ninety thousand four hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
890440 Eight hundred ninety thousand four hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
890441 Eight hundred ninety thousand four hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
890442 Eight hundred ninety thousand four hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
890443 Eight hundred ninety thousand four hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
890444 Eight hundred ninety thousand four hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
890445 Eight hundred ninety thousand four hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
890446 Eight hundred ninety thousand four hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
890447 Eight hundred ninety thousand four hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
890448 Eight hundred ninety thousand four hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
890449 Eight hundred ninety thousand four hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
890450 Eight hundred ninety thousand four hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
890451 Eight hundred ninety thousand four hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
890452 Eight hundred ninety thousand four hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
890453 Eight hundred ninety thousand four hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
890454 Eight hundred ninety thousand four hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
890455 Eight hundred ninety thousand four hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
890456 Eight hundred ninety thousand four hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
890457 Eight hundred ninety thousand four hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
890458 Eight hundred ninety thousand four hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
890459 Eight hundred ninety thousand four hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
890460 Eight hundred ninety thousand four hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ
890461 Eight hundred ninety thousand four hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
890462 Eight hundred ninety thousand four hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
890463 Eight hundred ninety thousand four hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
890464 Eight hundred ninety thousand four hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
890465 Eight hundred ninety thousand four hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
890466 Eight hundred ninety thousand four hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
890467 Eight hundred ninety thousand four hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
890468 Eight hundred ninety thousand four hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
890469 Eight hundred ninety thousand four hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
890470 Eight hundred ninety thousand four hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
890471 Eight hundred ninety thousand four hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
890472 Eight hundred ninety thousand four hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
890473 Eight hundred ninety thousand four hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
890474 Eight hundred ninety thousand four hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
890475 Eight hundred ninety thousand four hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
890476 Eight hundred ninety thousand four hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
890477 Eight hundred ninety thousand four hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
890478 Eight hundred ninety thousand four hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
890479 Eight hundred ninety thousand four hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
890480 Eight hundred ninety thousand four hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
890481 Eight hundred ninety thousand four hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
890482 Eight hundred ninety thousand four hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
890483 Eight hundred ninety thousand four hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
890484 Eight hundred ninety thousand four hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
890485 Eight hundred ninety thousand four hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
890486 Eight hundred ninety thousand four hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
890487 Eight hundred ninety thousand four hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
890488 Eight hundred ninety thousand four hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
890489 Eight hundred ninety thousand four hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
890490 Eight hundred ninety thousand four hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
890491 Eight hundred ninety thousand four hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
890492 Eight hundred ninety thousand four hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
890493 Eight hundred ninety thousand four hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
890494 Eight hundred ninety thousand four hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
890495 Eight hundred ninety thousand four hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
890496 Eight hundred ninety thousand four hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
890497 Eight hundred ninety thousand four hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
890498 Eight hundred ninety thousand four hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
890499 Eight hundred ninety thousand four hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
890500 Eight hundred ninety thousand five hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 890401 ถึง 890500 (Eight hundred ninety thousand four hundred and one to Eight hundred ninety thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 890501-890600, 890601-890700, 890701-890800, 890801-890900, 890901-891000, 891001-891100, 891101-891200, 891201-891300, 891301-891400, 891401-891500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 890301-890400, 890201-890300, 890101-890200, 890001-890100, 889901-890000, 889801-889900, 889701-889800, 889601-889700, 889501-889600, 889401-889500