วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 890201 ถึง 890300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 890201 ถึง 890300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 890201 ถึง 890300 (Eight hundred ninety thousand two hundred and one to Eight hundred ninety thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
890201 Eight hundred ninety thousand two hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หนึ่ง
890202 Eight hundred ninety thousand two hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สอง
890203 Eight hundred ninety thousand two hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม
890204 Eight hundred ninety thousand two hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่
890205 Eight hundred ninety thousand two hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า
890206 Eight hundred ninety thousand two hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก
890207 Eight hundred ninety thousand two hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด
890208 Eight hundred ninety thousand two hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด
890209 Eight hundred ninety thousand two hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า
890210 Eight hundred ninety thousand two hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ
890211 Eight hundred ninety thousand two hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
890212 Eight hundred ninety thousand two hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
890213 Eight hundred ninety thousand two hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
890214 Eight hundred ninety thousand two hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
890215 Eight hundred ninety thousand two hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
890216 Eight hundred ninety thousand two hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​หก
890217 Eight hundred ninety thousand two hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
890218 Eight hundred ninety thousand two hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
890219 Eight hundred ninety thousand two hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
890220 Eight hundred ninety thousand two hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
890221 Eight hundred ninety thousand two hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
890222 Eight hundred ninety thousand two hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
890223 Eight hundred ninety thousand two hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
890224 Eight hundred ninety thousand two hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
890225 Eight hundred ninety thousand two hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
890226 Eight hundred ninety thousand two hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
890227 Eight hundred ninety thousand two hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
890228 Eight hundred ninety thousand two hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
890229 Eight hundred ninety thousand two hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
890230 Eight hundred ninety thousand two hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
890231 Eight hundred ninety thousand two hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
890232 Eight hundred ninety thousand two hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
890233 Eight hundred ninety thousand two hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
890234 Eight hundred ninety thousand two hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
890235 Eight hundred ninety thousand two hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
890236 Eight hundred ninety thousand two hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
890237 Eight hundred ninety thousand two hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
890238 Eight hundred ninety thousand two hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
890239 Eight hundred ninety thousand two hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
890240 Eight hundred ninety thousand two hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
890241 Eight hundred ninety thousand two hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
890242 Eight hundred ninety thousand two hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
890243 Eight hundred ninety thousand two hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
890244 Eight hundred ninety thousand two hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
890245 Eight hundred ninety thousand two hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
890246 Eight hundred ninety thousand two hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
890247 Eight hundred ninety thousand two hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
890248 Eight hundred ninety thousand two hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
890249 Eight hundred ninety thousand two hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
890250 Eight hundred ninety thousand two hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
890251 Eight hundred ninety thousand two hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
890252 Eight hundred ninety thousand two hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
890253 Eight hundred ninety thousand two hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
890254 Eight hundred ninety thousand two hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
890255 Eight hundred ninety thousand two hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
890256 Eight hundred ninety thousand two hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
890257 Eight hundred ninety thousand two hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
890258 Eight hundred ninety thousand two hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
890259 Eight hundred ninety thousand two hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
890260 Eight hundred ninety thousand two hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ
890261 Eight hundred ninety thousand two hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
890262 Eight hundred ninety thousand two hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
890263 Eight hundred ninety thousand two hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
890264 Eight hundred ninety thousand two hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
890265 Eight hundred ninety thousand two hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
890266 Eight hundred ninety thousand two hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
890267 Eight hundred ninety thousand two hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
890268 Eight hundred ninety thousand two hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
890269 Eight hundred ninety thousand two hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
890270 Eight hundred ninety thousand two hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
890271 Eight hundred ninety thousand two hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
890272 Eight hundred ninety thousand two hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
890273 Eight hundred ninety thousand two hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
890274 Eight hundred ninety thousand two hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
890275 Eight hundred ninety thousand two hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
890276 Eight hundred ninety thousand two hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
890277 Eight hundred ninety thousand two hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
890278 Eight hundred ninety thousand two hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
890279 Eight hundred ninety thousand two hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
890280 Eight hundred ninety thousand two hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
890281 Eight hundred ninety thousand two hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
890282 Eight hundred ninety thousand two hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
890283 Eight hundred ninety thousand two hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
890284 Eight hundred ninety thousand two hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
890285 Eight hundred ninety thousand two hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
890286 Eight hundred ninety thousand two hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
890287 Eight hundred ninety thousand two hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
890288 Eight hundred ninety thousand two hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
890289 Eight hundred ninety thousand two hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
890290 Eight hundred ninety thousand two hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
890291 Eight hundred ninety thousand two hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
890292 Eight hundred ninety thousand two hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
890293 Eight hundred ninety thousand two hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
890294 Eight hundred ninety thousand two hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
890295 Eight hundred ninety thousand two hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
890296 Eight hundred ninety thousand two hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
890297 Eight hundred ninety thousand two hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
890298 Eight hundred ninety thousand two hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
890299 Eight hundred ninety thousand two hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
890300 Eight hundred ninety thousand three hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 890201 ถึง 890300 (Eight hundred ninety thousand two hundred and one to Eight hundred ninety thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 890301-890400, 890401-890500, 890501-890600, 890601-890700, 890701-890800, 890801-890900, 890901-891000, 891001-891100, 891101-891200, 891201-891300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 890101-890200, 890001-890100, 889901-890000, 889801-889900, 889701-889800, 889601-889700, 889501-889600, 889401-889500, 889301-889400, 889201-889300