วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 890101 ถึง 890200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 890101 ถึง 890200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 890101 ถึง 890200 (Eight hundred ninety thousand one hundred and one to Eight hundred ninety thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
890101 Eight hundred ninety thousand one hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
890102 Eight hundred ninety thousand one hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สอง
890103 Eight hundred ninety thousand one hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม
890104 Eight hundred ninety thousand one hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่
890105 Eight hundred ninety thousand one hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
890106 Eight hundred ninety thousand one hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก
890107 Eight hundred ninety thousand one hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
890108 Eight hundred ninety thousand one hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด
890109 Eight hundred ninety thousand one hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
890110 Eight hundred ninety thousand one hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
890111 Eight hundred ninety thousand one hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
890112 Eight hundred ninety thousand one hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
890113 Eight hundred ninety thousand one hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
890114 Eight hundred ninety thousand one hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
890115 Eight hundred ninety thousand one hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
890116 Eight hundred ninety thousand one hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
890117 Eight hundred ninety thousand one hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
890118 Eight hundred ninety thousand one hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
890119 Eight hundred ninety thousand one hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
890120 Eight hundred ninety thousand one hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
890121 Eight hundred ninety thousand one hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
890122 Eight hundred ninety thousand one hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
890123 Eight hundred ninety thousand one hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
890124 Eight hundred ninety thousand one hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
890125 Eight hundred ninety thousand one hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
890126 Eight hundred ninety thousand one hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
890127 Eight hundred ninety thousand one hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
890128 Eight hundred ninety thousand one hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
890129 Eight hundred ninety thousand one hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
890130 Eight hundred ninety thousand one hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
890131 Eight hundred ninety thousand one hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
890132 Eight hundred ninety thousand one hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
890133 Eight hundred ninety thousand one hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
890134 Eight hundred ninety thousand one hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
890135 Eight hundred ninety thousand one hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
890136 Eight hundred ninety thousand one hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
890137 Eight hundred ninety thousand one hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
890138 Eight hundred ninety thousand one hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
890139 Eight hundred ninety thousand one hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
890140 Eight hundred ninety thousand one hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
890141 Eight hundred ninety thousand one hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
890142 Eight hundred ninety thousand one hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
890143 Eight hundred ninety thousand one hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
890144 Eight hundred ninety thousand one hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
890145 Eight hundred ninety thousand one hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
890146 Eight hundred ninety thousand one hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
890147 Eight hundred ninety thousand one hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
890148 Eight hundred ninety thousand one hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
890149 Eight hundred ninety thousand one hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
890150 Eight hundred ninety thousand one hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
890151 Eight hundred ninety thousand one hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
890152 Eight hundred ninety thousand one hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
890153 Eight hundred ninety thousand one hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
890154 Eight hundred ninety thousand one hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
890155 Eight hundred ninety thousand one hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
890156 Eight hundred ninety thousand one hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
890157 Eight hundred ninety thousand one hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
890158 Eight hundred ninety thousand one hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
890159 Eight hundred ninety thousand one hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
890160 Eight hundred ninety thousand one hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
890161 Eight hundred ninety thousand one hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
890162 Eight hundred ninety thousand one hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
890163 Eight hundred ninety thousand one hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
890164 Eight hundred ninety thousand one hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
890165 Eight hundred ninety thousand one hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
890166 Eight hundred ninety thousand one hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
890167 Eight hundred ninety thousand one hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
890168 Eight hundred ninety thousand one hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
890169 Eight hundred ninety thousand one hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
890170 Eight hundred ninety thousand one hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
890171 Eight hundred ninety thousand one hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
890172 Eight hundred ninety thousand one hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
890173 Eight hundred ninety thousand one hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
890174 Eight hundred ninety thousand one hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
890175 Eight hundred ninety thousand one hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
890176 Eight hundred ninety thousand one hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
890177 Eight hundred ninety thousand one hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
890178 Eight hundred ninety thousand one hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
890179 Eight hundred ninety thousand one hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
890180 Eight hundred ninety thousand one hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
890181 Eight hundred ninety thousand one hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
890182 Eight hundred ninety thousand one hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
890183 Eight hundred ninety thousand one hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
890184 Eight hundred ninety thousand one hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
890185 Eight hundred ninety thousand one hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
890186 Eight hundred ninety thousand one hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
890187 Eight hundred ninety thousand one hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
890188 Eight hundred ninety thousand one hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
890189 Eight hundred ninety thousand one hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
890190 Eight hundred ninety thousand one hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
890191 Eight hundred ninety thousand one hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
890192 Eight hundred ninety thousand one hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
890193 Eight hundred ninety thousand one hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
890194 Eight hundred ninety thousand one hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
890195 Eight hundred ninety thousand one hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
890196 Eight hundred ninety thousand one hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
890197 Eight hundred ninety thousand one hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
890198 Eight hundred ninety thousand one hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
890199 Eight hundred ninety thousand one hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
890200 Eight hundred ninety thousand two hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 890101 ถึง 890200 (Eight hundred ninety thousand one hundred and one to Eight hundred ninety thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 890201-890300, 890301-890400, 890401-890500, 890501-890600, 890601-890700, 890701-890800, 890801-890900, 890901-891000, 891001-891100, 891101-891200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 890001-890100, 889901-890000, 889801-889900, 889701-889800, 889601-889700, 889501-889600, 889401-889500, 889301-889400, 889201-889300, 889101-889200