วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8901 ถึง 9000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8901 ถึง 9000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8901 ถึง 9000 (Eight thousand nine hundred and one to Nine thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
8901 Eight thousand nine hundred and oneเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
8902 Eight thousand nine hundred and twoเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
8903 Eight thousand nine hundred and threeเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
8904 Eight thousand nine hundred and fourเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
8905 Eight thousand nine hundred and fiveเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
8906 Eight thousand nine hundred and sixเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
8907 Eight thousand nine hundred and sevenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
8908 Eight thousand nine hundred and eightเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
8909 Eight thousand nine hundred and nineเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
8910 Eight thousand nine hundred and tenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
8911 Eight thousand nine hundred and elevenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
8912 Eight thousand nine hundred and twelveเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
8913 Eight thousand nine hundred and thirteenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
8914 Eight thousand nine hundred and fourteenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
8915 Eight thousand nine hundred and fifteenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
8916 Eight thousand nine hundred and sixteenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
8917 Eight thousand nine hundred and seventeenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
8918 Eight thousand nine hundred and eighteenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
8919 Eight thousand nine hundred and nineteenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
8920 Eight thousand nine hundred and twentyเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
8921 Eight thousand nine hundred and twenty oneเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
8922 Eight thousand nine hundred and twenty twoเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
8923 Eight thousand nine hundred and twenty threeเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
8924 Eight thousand nine hundred and twenty fourเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
8925 Eight thousand nine hundred and twenty fiveเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
8926 Eight thousand nine hundred and twenty sixเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
8927 Eight thousand nine hundred and twenty sevenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
8928 Eight thousand nine hundred and twenty eightเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
8929 Eight thousand nine hundred and twenty nineเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
8930 Eight thousand nine hundred and thirtyเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
8931 Eight thousand nine hundred and thirty oneเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
8932 Eight thousand nine hundred and thirty twoเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
8933 Eight thousand nine hundred and thirty threeเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
8934 Eight thousand nine hundred and thirty fourเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
8935 Eight thousand nine hundred and thirty fiveเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
8936 Eight thousand nine hundred and thirty sixเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
8937 Eight thousand nine hundred and thirty sevenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
8938 Eight thousand nine hundred and thirty eightเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
8939 Eight thousand nine hundred and thirty nineเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
8940 Eight thousand nine hundred and fortyเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
8941 Eight thousand nine hundred and forty oneเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
8942 Eight thousand nine hundred and forty twoเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
8943 Eight thousand nine hundred and forty threeเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
8944 Eight thousand nine hundred and forty fourเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
8945 Eight thousand nine hundred and forty fiveเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
8946 Eight thousand nine hundred and forty sixเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
8947 Eight thousand nine hundred and forty sevenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
8948 Eight thousand nine hundred and forty eightเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
8949 Eight thousand nine hundred and forty nineเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
8950 Eight thousand nine hundred and fiftyเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
8951 Eight thousand nine hundred and fifty oneเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
8952 Eight thousand nine hundred and fifty twoเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
8953 Eight thousand nine hundred and fifty threeเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
8954 Eight thousand nine hundred and fifty fourเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
8955 Eight thousand nine hundred and fifty fiveเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
8956 Eight thousand nine hundred and fifty sixเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
8957 Eight thousand nine hundred and fifty sevenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
8958 Eight thousand nine hundred and fifty eightเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
8959 Eight thousand nine hundred and fifty nineเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
8960 Eight thousand nine hundred and sixtyเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
8961 Eight thousand nine hundred and sixty oneเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
8962 Eight thousand nine hundred and sixty twoเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
8963 Eight thousand nine hundred and sixty threeเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
8964 Eight thousand nine hundred and sixty fourเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
8965 Eight thousand nine hundred and sixty fiveเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
8966 Eight thousand nine hundred and sixty sixเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
8967 Eight thousand nine hundred and sixty sevenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
8968 Eight thousand nine hundred and sixty eightเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
8969 Eight thousand nine hundred and sixty nineเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
8970 Eight thousand nine hundred and seventyเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
8971 Eight thousand nine hundred and seventy oneเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
8972 Eight thousand nine hundred and seventy twoเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
8973 Eight thousand nine hundred and seventy threeเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
8974 Eight thousand nine hundred and seventy fourเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
8975 Eight thousand nine hundred and seventy fiveเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
8976 Eight thousand nine hundred and seventy sixเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
8977 Eight thousand nine hundred and seventy sevenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
8978 Eight thousand nine hundred and seventy eightเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
8979 Eight thousand nine hundred and seventy nineเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
8980 Eight thousand nine hundred and eightyเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
8981 Eight thousand nine hundred and eighty oneเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
8982 Eight thousand nine hundred and eighty twoเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
8983 Eight thousand nine hundred and eighty threeเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
8984 Eight thousand nine hundred and eighty fourเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
8985 Eight thousand nine hundred and eighty fiveเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
8986 Eight thousand nine hundred and eighty sixเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
8987 Eight thousand nine hundred and eighty sevenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
8988 Eight thousand nine hundred and eighty eightเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
8989 Eight thousand nine hundred and eighty nineเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
8990 Eight thousand nine hundred and ninetyเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
8991 Eight thousand nine hundred and ninety oneเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
8992 Eight thousand nine hundred and ninety twoเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
8993 Eight thousand nine hundred and ninety threeเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
8994 Eight thousand nine hundred and ninety fourเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
8995 Eight thousand nine hundred and ninety fiveเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
8996 Eight thousand nine hundred and ninety sixเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
8997 Eight thousand nine hundred and ninety sevenเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
8998 Eight thousand nine hundred and ninety eightเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
8999 Eight thousand nine hundred and ninety nineเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
9000 Nine thousandไนน์ เธาซันด์ เก้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8901 ถึง 9000 (Eight thousand nine hundred and one to Nine thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 9001-9100, 9101-9200, 9201-9300, 9301-9400, 9401-9500, 9501-9600, 9601-9700, 9701-9800, 9801-9900, 9901-10000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 8801-8900, 8701-8800, 8601-8700, 8501-8600, 8401-8500, 8301-8400, 8201-8300, 8101-8200, 8001-8100, 7901-8000