วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 890001 ถึง 890100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 890001 ถึง 890100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 890001 ถึง 890100 (Eight hundred ninety thousand and one to Eight hundred ninety thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
890001 Eight hundred ninety thousand and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง
890002 Eight hundred ninety thousand and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สอง
890003 Eight hundred ninety thousand and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม
890004 Eight hundred ninety thousand and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่
890005 Eight hundred ninety thousand and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า
890006 Eight hundred ninety thousand and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก
890007 Eight hundred ninety thousand and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด
890008 Eight hundred ninety thousand and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด
890009 Eight hundred ninety thousand and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า
890010 Eight hundred ninety thousand and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ
890011 Eight hundred ninety thousand and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​เอ็ด
890012 Eight hundred ninety thousand and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​สอง
890013 Eight hundred ninety thousand and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​สาม
890014 Eight hundred ninety thousand and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​สี่
890015 Eight hundred ninety thousand and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​ห้า
890016 Eight hundred ninety thousand and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​หก
890017 Eight hundred ninety thousand and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​เจ็ด
890018 Eight hundred ninety thousand and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​แปด
890019 Eight hundred ninety thousand and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​เก้า
890020 Eight hundred ninety thousand and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ
890021 Eight hundred ninety thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
890022 Eight hundred ninety thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
890023 Eight hundred ninety thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
890024 Eight hundred ninety thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
890025 Eight hundred ninety thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
890026 Eight hundred ninety thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
890027 Eight hundred ninety thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
890028 Eight hundred ninety thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
890029 Eight hundred ninety thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
890030 Eight hundred ninety thousand and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ
890031 Eight hundred ninety thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
890032 Eight hundred ninety thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
890033 Eight hundred ninety thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
890034 Eight hundred ninety thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
890035 Eight hundred ninety thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
890036 Eight hundred ninety thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​หก
890037 Eight hundred ninety thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
890038 Eight hundred ninety thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
890039 Eight hundred ninety thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
890040 Eight hundred ninety thousand and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ
890041 Eight hundred ninety thousand and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
890042 Eight hundred ninety thousand and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
890043 Eight hundred ninety thousand and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
890044 Eight hundred ninety thousand and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
890045 Eight hundred ninety thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
890046 Eight hundred ninety thousand and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​หก
890047 Eight hundred ninety thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
890048 Eight hundred ninety thousand and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
890049 Eight hundred ninety thousand and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
890050 Eight hundred ninety thousand and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ
890051 Eight hundred ninety thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
890052 Eight hundred ninety thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
890053 Eight hundred ninety thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
890054 Eight hundred ninety thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
890055 Eight hundred ninety thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
890056 Eight hundred ninety thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
890057 Eight hundred ninety thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
890058 Eight hundred ninety thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
890059 Eight hundred ninety thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
890060 Eight hundred ninety thousand and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ
890061 Eight hundred ninety thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
890062 Eight hundred ninety thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​สอง
890063 Eight hundred ninety thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​สาม
890064 Eight hundred ninety thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​สี่
890065 Eight hundred ninety thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
890066 Eight hundred ninety thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​หก
890067 Eight hundred ninety thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
890068 Eight hundred ninety thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​แปด
890069 Eight hundred ninety thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
890070 Eight hundred ninety thousand and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ
890071 Eight hundred ninety thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
890072 Eight hundred ninety thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
890073 Eight hundred ninety thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
890074 Eight hundred ninety thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
890075 Eight hundred ninety thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
890076 Eight hundred ninety thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
890077 Eight hundred ninety thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
890078 Eight hundred ninety thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
890079 Eight hundred ninety thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
890080 Eight hundred ninety thousand and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ
890081 Eight hundred ninety thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
890082 Eight hundred ninety thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
890083 Eight hundred ninety thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
890084 Eight hundred ninety thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
890085 Eight hundred ninety thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
890086 Eight hundred ninety thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​หก
890087 Eight hundred ninety thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
890088 Eight hundred ninety thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
890089 Eight hundred ninety thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
890090 Eight hundred ninety thousand and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ
890091 Eight hundred ninety thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
890092 Eight hundred ninety thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
890093 Eight hundred ninety thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
890094 Eight hundred ninety thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
890095 Eight hundred ninety thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
890096 Eight hundred ninety thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
890097 Eight hundred ninety thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
890098 Eight hundred ninety thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
890099 Eight hundred ninety thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
890100 Eight hundred ninety thousand one hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 890001 ถึง 890100 (Eight hundred ninety thousand and one to Eight hundred ninety thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 890101-890200, 890201-890300, 890301-890400, 890401-890500, 890501-890600, 890601-890700, 890701-890800, 890801-890900, 890901-891000, 891001-891100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 889901-890000, 889801-889900, 889701-889800, 889601-889700, 889501-889600, 889401-889500, 889301-889400, 889201-889300, 889101-889200, 889001-889100