วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 889901 ถึง 890000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 889901 ถึง 890000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 889901 ถึง 890000 (Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and one to Eight hundred ninety thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
889901 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
889902 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
889903 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
889904 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
889905 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
889906 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก
889907 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
889908 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
889909 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
889910 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and tenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
889911 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and elevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
889912 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and twelveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
889913 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and thirteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
889914 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fourteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
889915 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fifteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
889916 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and sixteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
889917 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and seventeenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
889918 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and eighteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
889919 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and nineteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
889920 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and twentyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
889921 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
889922 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
889923 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
889924 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
889925 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
889926 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
889927 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
889928 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
889929 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
889930 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and thirtyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
889931 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
889932 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
889933 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
889934 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
889935 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
889936 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
889937 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
889938 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
889939 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
889940 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fortyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
889941 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and forty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
889942 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and forty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
889943 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and forty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
889944 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and forty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
889945 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
889946 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and forty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
889947 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
889948 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and forty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
889949 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and forty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
889950 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fiftyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
889951 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
889952 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
889953 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
889954 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
889955 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
889956 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
889957 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
889958 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
889959 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
889960 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and sixtyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
889961 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
889962 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
889963 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
889964 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
889965 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
889966 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
889967 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
889968 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
889969 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
889970 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and seventyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
889971 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
889972 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
889973 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
889974 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
889975 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
889976 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
889977 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
889978 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
889979 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
889980 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and eightyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
889981 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
889982 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
889983 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
889984 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
889985 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
889986 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
889987 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
889988 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
889989 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
889990 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and ninetyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
889991 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
889992 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
889993 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
889994 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
889995 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
889996 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
889997 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
889998 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
889999 Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
890000 Eight hundred ninety thousandเอท ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 889901 ถึง 890000 (Eight hundred eighty nine thousand nine hundred and one to Eight hundred ninety thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 890001-890100, 890101-890200, 890201-890300, 890301-890400, 890401-890500, 890501-890600, 890601-890700, 890701-890800, 890801-890900, 890901-891000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 889801-889900, 889701-889800, 889601-889700, 889501-889600, 889401-889500, 889301-889400, 889201-889300, 889101-889200, 889001-889100, 888901-889000