วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 889501 ถึง 889600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 889501 ถึง 889600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 889501 ถึง 889600 (Eight hundred eighty nine thousand five hundred and one to Eight hundred eighty nine thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
889501 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
889502 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
889503 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
889504 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
889505 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
889506 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก
889507 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
889508 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
889509 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
889510 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and tenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
889511 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and elevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
889512 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and twelveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
889513 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and thirteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
889514 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fourteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
889515 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fifteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
889516 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and sixteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
889517 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and seventeenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
889518 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and eighteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
889519 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and nineteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
889520 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and twentyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
889521 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
889522 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
889523 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
889524 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
889525 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
889526 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
889527 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
889528 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
889529 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
889530 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and thirtyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
889531 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
889532 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
889533 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
889534 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
889535 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
889536 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
889537 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
889538 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
889539 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
889540 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fortyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
889541 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and forty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
889542 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and forty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
889543 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and forty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
889544 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and forty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
889545 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
889546 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and forty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
889547 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
889548 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and forty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
889549 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and forty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
889550 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fiftyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
889551 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
889552 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
889553 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
889554 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
889555 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
889556 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
889557 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
889558 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
889559 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
889560 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and sixtyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
889561 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
889562 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
889563 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
889564 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
889565 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
889566 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
889567 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
889568 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
889569 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
889570 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and seventyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
889571 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
889572 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
889573 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
889574 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
889575 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
889576 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
889577 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
889578 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
889579 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
889580 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and eightyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
889581 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
889582 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
889583 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
889584 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
889585 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
889586 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
889587 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
889588 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
889589 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
889590 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and ninetyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
889591 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
889592 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
889593 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
889594 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
889595 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
889596 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
889597 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
889598 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
889599 Eight hundred eighty nine thousand five hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
889600 Eight hundred eighty nine thousand six hundredเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 889501 ถึง 889600 (Eight hundred eighty nine thousand five hundred and one to Eight hundred eighty nine thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 889601-889700, 889701-889800, 889801-889900, 889901-890000, 890001-890100, 890101-890200, 890201-890300, 890301-890400, 890401-890500, 890501-890600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 889401-889500, 889301-889400, 889201-889300, 889101-889200, 889001-889100, 888901-889000, 888801-888900, 888701-888800, 888601-888700, 888501-888600